Działalność w sejmiku -wydarzenia, interpelacje, zapytania

21.12.2023

LX  Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

 1.  

 

27.11.2023

LIX  Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

 1. Pierwsze czytanie projektu budżetu województwa pomorskiego na 2024 rok:
  • omówienie głównych założeń projektu budżetu województwa pomorskiego na 2024 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego 
  • Dyskusja;
  • Dokonanie przez Przewodniczącego Sejmiku tematycznego podziału projektu budżetu, zgodnie z zakresem zadań odpowiadającym poszczególnym komisjom Sejmiku w celu zaopiniowania.
 2. Przyjęcie uchwał:
  • w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2023 rok
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego 
  • w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2021-2022 Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie pomorskim na lata 2021-2024 
  • w sprawie ogłoszenia Konkursu dotacji na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie pomorskim 2024-2025 
  • w sprawie ustalenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz udzielania bonifikaty 
  • w sprawie ustalenia zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych 
  • o zmianie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krokowa zadań z zakresu budowy i remontu infrastruktury drogowej w pasie dróg wojewódzkich nr 213, 215 i 218 na obszarze  Gminy Krokowa 
  • w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 
  • w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej – 
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Pomorskie za rok szkolny 2022/2023 

30.10.2023

LVIII  Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

 1. Przyjęcie uchwał:
  • w sprawie przyjęcia stanowiska w związku z wyborami parlamentarnymi przeprowadzonymi 15 października 2023 r. i przyjęcia postulatów wzmocnienia samorządów terytorialnych
  • w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2023 rok 
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego
  • w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdania finansowego Województwa Pomorskiego za rok obrotowy 2023 i 2024 
  • w sprawie powierzenia Gminie Miastko przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej
   nr 206 w Miastku polegającej na budowie drogi dla pieszych i rowerów 
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 110/2, położonej w Koszwałach przy Wałowej 5, w gminie Cedry Wielkie, obręb 0007 Koszwały, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Koszwały, oznaczonej jako działka nr 110/5, obręb Koszwały, gmina Cedry Wielkie 
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Wejherowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań w ciągu drogi powiatowej
   nr 1489G 
  • o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Starogard Gdański w postaci przekazania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego przebudowanych i wybudowanych w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański”
  • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu w postaci przekazania dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Bojano”
  • o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru radnych do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego II kadencji 

25.09.2023

LVII  Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

 1. Przyjęcie uchwał:
  • w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2023 rok – 
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego 
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Złotowo, oznaczonej jako działki nr 214/6, nr 214/8 i nr 214/9, obręb Złotowo, gmina Stare Pole 
  • o zmianie uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023 
  • w sprawie utworzenia Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów i nadania jej statutu 
  • w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich

LVI  Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

 1. Przyjęcie uchwał:
  • w sprawie ustanowienia Planu ochrony dla Kaszubskiego Parku Krajobrazowego 
  • w sprawie ustanowienia Planu ochrony dla Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego 
  • w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2023 rok
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego 
  • w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego 
  • w sprawie powierzenia Gminie Wicko wykonania dokumentacji projektowej remontu drogi wojewódzkiej nr 213 w Wicku 
  • w sprawie powierzenia Gminie Krokowa zadań z zakresu budowy i remontu infrastruktury drogowej w pasie dróg wojewódzkich nr 213, 215 i 218 na obszarze  Gminy Krokowa 
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu i Gminie Prabuty z przeznaczeniem na remont ulicy Przemysłowej oraz ulicy Wojska Polskiego w Prabutach
 • w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Krokowa darowizny działek nr 44/4 o powierzchni 0,1161 ha i nr 45/1 o powierzchni 0,1176 ha położonych w Lubkowie, gminie Krokowa, stanowiących własność Województwa Pomorskiego
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa pomorskiego w formie dotacji celowych przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy wskazanych przez Gminną Radę Seniorów utworzoną przez Radę Gminy – „Pomorskie Rady Seniorów 2023” 
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia planu sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek
  o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym, prowadzonych przez Województwo Pomorskie 
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cewice w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej polegającego na zakupie wyposażenia wozu strażackiego 
 • w sprawie ograniczenia populacji zwierząt (kompleks wojskowy Redzikowo) 
 • w sprawie ograniczenia populacji zwierząt (kompleks wojskowy Gdynia Pogórze)
 • w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały o bezwzględnym zakazie palenia w kominkach i urządzeniach grzewczych 

Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2022 roku

26.06.2023

LV  Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

 1. Rozpatrzenie raportu o stanie Województwa Pomorskiego w 2022 roku i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Pomorskiego wotum zaufania:
  • Prezentacja raportu o stanie Województwa Pomorskiego w 2022 r. – 
  • Debata nad raportem;
  • Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Zarządu Województwa Pomorskiego wotum zaufania 
 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego województwa pomorskiego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, obejmującego: bilans
  • Rozpatrzenie sprawozdania finansowego województwa pomorskiego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego województwa pomorskiego, obejmującego: bilans z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego,
 • łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
 • łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
 • łączne zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych;
 • informację dodatkową obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych.
 • Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu województwa pomorskiego za rok 2022 
 • Sprawozdania z wykonania planów finansowych:
 • wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za 2022 rok 
 • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2022 rok – 
 • samorządowych instytucji kultury za 2022 rok 
  • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami – druk nr 868a;
  • Opinia Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Pomorskiego z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za 2022 roku – druk nr 868b;
  • Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Pomorskiego za 2022 rok – druk nr 868c;
  • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Pomorskiego – druk nr 868d;
  • Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Pomorskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za rok 2022 – druk nr 878;
 • dyskusja,
 • głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Pomorskiego oraz sprawozdania
  z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za rok 2022.
  • Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Pomorskiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2022 rok – druk nr 879;
 • dyskusja,
 • głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Pomorskiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2022 rok.
 1. Przyjęcie uchwał:
  • w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2023 rok 
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego 
  • w sprawie oceny sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego
   i realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2022 roku 
  • w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu na czas nieoznaczony dotyczącej części nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w Słupsku przy ulicy prof. Lotha 1C, oznaczonej jako działka nr 1062/1, obręb 0013 
  • w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Województwa Pomorskiego 
  • w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w celu wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Województwa Pomorskiego za rok obrotowy 2023 i 2024 ;

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2022 

29.05.2023

LIV  Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

 1. Przyjęcie uchwał:
  • w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2023 rok
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego 
  • w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa pomorskiego w latach 2023 – 2025 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych
  • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Stara Kiszewa w postaci przekazania oświetlenia drogowego wybudowanego w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w Starej Kiszewie na odcinku od km 107+466,40 do km 108+400,80”
  • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Bytów w postaci przekazania oświetlenia drogowego wybudowanego w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa i przebudowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Rekowo” 
  • o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Debrzno w postaci przekazania sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego przebudowanych i wybudowanych w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno” 
  • w sprawie powierzenia Gminie Czarna Dąbrówka remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 w miejscowości Czarna Dąbrówka 
  • w sprawie powierzenia Powiatowi Wejherowskiemu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 z drogą powiatową nr 1472G w Rumi, w obrębie ulic: Starowiejskiej, Kosynierów, I Dywizji Wojska Polskiego i Dębogórskiej 
  • w sprawiepozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej, drogi wojewódzkiej nr 100 położonej na terenie Powiatu Wejherowskiego i Powiatu Puckiego, drogi wojewódzkiej nr 101 położonej na terenie Powiatu Puckiego oraz odcinka drogi wojewódzkiej nr 218 położonej na terenie Powiatu Kartuskiego i Powiatu Wejherowskiego 
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa pomorskiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej „Pomorskie OSP 2023” 
  • w sprawie nadania statutu Pomorskiemu Zespołowi Parków Krajobrazowych 
  • w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Społecznej w Starogardzie Gdańskim 
 2. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2022 

12.05.2023

pismo UM 12.05.2023

24.04.2023

LIII  Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

1.Aktualne problemy pomorskich producentów zbóż i innych artykułów rolno – spożywczych.
2. Przyjęcie uchwał:
2.1 w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2023 rok
2.2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego 
2.3 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa pomorskiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego 
2.4 w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
2.5 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym położonym w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7D, stanowiącego własność Województwa Pomorskiego

2.6 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym położonym w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7B, stanowiącego własność Województwa Pomorskiego 
2.7 w sprawie ustalenia przebiegu drogi wojewódzkiej nr 468 na terenie województwa pomorskiego 
2.8 zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie powierzenia Gminie Żukowo budowy oraz utrzymania ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Żukowo 
2.9 zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie powierzenia Gminie Kartuzy budowy oraz utrzymania ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Borkowo – Borowo 
2.10  w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego

27.03.2023

LII  Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

 1. Przyjęcie uchwał:
  • w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2023 rok 
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego 
  • w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II 
  • w sprawie udzielania pomocy rzeczowej Gminie Starogard Gdański w postaci przekazania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego przebudowanych i wybudowanych
   w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222
   na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański” 
  • w sprawie udzielania pomocy rzeczowej Gminie Miejskiej Chojnice w postaci przekazania oświetlenia drogowego wybudowanego w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy województwa pomorskiego (Odcinek I od km 0+114,00 do 1+944,5 oraz Odcinek II od km 2+652,26 do km 4+300,00)”
 • w sprawie udzielania pomocy rzeczowej Gminie Chmielno w postaci przekazania oświetlenia drogowego wybudowanego w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinkach Kartuzy – Mojusz i Śmiechowo – Rokity” 
 • w sprawie powierzenia Gminie Nowy Dwór Gdański rozbudowy skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 502 z drogami gminnymi nr 178051G (ul. Morska), nr 178065G
  (ul. Kanałowa), nr 178066G (ul. Wiejska) oraz nr 178021G (ul. Portowa) w Nowym Dworze Gdańskim 
 • w sprawie powierzenia Powiatowi Wejherowskiemu rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z drogą wojewódzką nr 218 na skrzyżowanie typu rondo
  w miejscowości Koleczkowo 
 • w sprawie powierzenia Gminie Sierakowice przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 211 (ul. Kartuska) z drogą gminną nr 152112G (ul. Piwna)
  w Sierakowicach 
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Województwa Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 
 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym samodzielnych lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7B i 7C, stanowiących własność Województwa Pomorskiego
 • w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Jordanki (0003), gm. Stary Targ
 • w sprawie przyjęcia przez Województwo Pomorskie od Województwa Kujawsko-Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji oraz promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2023-2025
 • w sprawie przyjęcia przez Województwo Pomorskie od Województwa Lubuskiego wykonania zadań dotyczących rewitalizacji oraz promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego w latach 2023-2025 
 • w sprawie przyjęcia przez Województwo Pomorskie od Województwa Warmińsko – Mazurskiego wykonania zadań dotyczących rewitalizacji oraz promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2023-2025
 • w sprawie przyjęcia przez Województwo Pomorskie od Województwa Wielkopolskiego wykonania zadań dotyczących rewitalizacji oraz promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego w latach 2023-2025 
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Pomorskiego dla Gminy Skarszewy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania – Budowa pomnika Józefa Wybickiego w Skarszewach 
 • w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej,
  w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki 

27.02.2023

LI  Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

 • w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2023 rok 
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego 
 • w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego 
 • zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i przystąpienia przez Województwo Pomorskie do stowarzyszenia pod nazwą „Pomorskie w Chinach” 
 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przysługującego Województwu Pomorskiemu udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdyni przy ulicy Pomorskiej, oznaczonej jako działka nr 972, obręb Działki Leśne 
 • w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Miasta Gdańska darowizny nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Spadochroniarzy,
  w obrębie 0003 Klukowo, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 320/4
  o pow. 0,0791 ha, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego –  bezprzetargowym na rzecz Gminy Miasta Gdyni, należącego do Województwa Pomorskiego udziału
  w wysokości 5782/7151 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej współwłasność Województwa Pomorskiego
  i Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Stefana Żeromskiego 25, oznaczonej jako działka nr 2787, obręb Śródmieście oraz na obniżenie ceny sprzedaży ww. udziału 
 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym samodzielnych lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7D i 7E, stanowiących własność Województwa Pomorskiego
 • w sprawie powierzenia Gminie Władysławowo wykonania zadania polegającego na utrzymaniu czystości dróg wojewódzkich na obszarze Gminy Władysławowo 
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
 • w sprawie rozpatrzenia wniosków dotyczących wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy 
 • w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców 
 • w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii
 • w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
  i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Pomorskie 
 • w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych
  w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Pomorskie
 • w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Pomorskie 
 • o zatwierdzeniu uchwały Konwentu Honorowego wyróżnienia
  za Zasługi dla Województwa Pomorskiego w sprawie przyznania Jerzemu Grzywaczowi Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego – 
 • w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia wyników pracy oraz wniosków Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Pomorskiego za 2022 rok 
 • w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Pomorskiego na 2023 rok 
 • Sprawozdanie za rok 2022 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Pomorskie 

23.03.2023

Interpelacja Karola Guzikiewicza z dnia 23.03.2023

Odpowiedź 30.03.2023

20.02.2023

Pismo ws. renowacji bramy nr.2

https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Rdza-zjada-historyczny-napis-W-tym-roku-remont-n175466.html

30.01.2023

L Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

 1. Informacja dotycząca Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Pomorskiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025 – za lata 2020 i 2021
 2. Przyjęcie uchwał:
  • w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego 2030 
  • w sprawie zaopiniowania zmiany statutu Tucholskiego Parku Krajobrazowego 
  • w sprawie nadania statutu Operze Bałtyckiej w Gdańsku 
  • w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku 
  • w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Kryzana w Starogardzie Gdańskim 
 • w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku
 • w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2023 rok 
 1. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Pomorskiego 

21.12.2022

XLIX  Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

 1. Oświadczenia klubowe.
 2. Informacja na temat działań pomocowych samorządu województwa pomorskiego dla uchodźców wojennych i wsparcia humanitarnego dla ludności Ukrainy.
 3. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego:
  • projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej – 
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego na lata 2023 – 2039 
  • autopoprawka do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
  • opinia Komisji Budżetu i Finansów
  • przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 4. Uchwalenie budżetu województwa pomorskiego na 2023 rok:
  • projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu województwa pomorskiego na 2023 rok 
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej województwa pomorskiego na 2023 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu
  • autopoprawka oraz stanowisko Zarządu Województwa Pomorskiego wobec nieuwzględnionych propozycji zmian budżetu złożonych przez Komisję Budżetu i Finansów 
  • wnioski radnych, które nie zostały ujęte w uchwale Komisji Budżetu i Finansów 

19.12.2022

Interpelacja z dnia 19.12.2022 ws. petycji mieszkańców

Pisma z miasta Gdańska

28.11.2022

XLVIII  Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

https://www.zawszepomorze.pl/goraco-wokol-budzetu-wojewodztwa-spiecie-o-podwyzki-w-administracji

 1. Pierwsze czytanie projektu budżetu województwa pomorskiego na 2023 rok:
  • omówienie głównych założeń projektu budżetu województwa pomorskiego na 2023 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego 
  • Dyskusja;
  • Dokonanie przez Przewodniczącego Sejmiku tematycznego podziału projektu budżetu, zgodnie z zakresem zadań odpowiadającym poszczególnym komisjom Sejmiku w celu zaopiniowania.
 2. Przyjęcie uchwał:
  • w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
   Josepha Conrada – Korzeniowskiego w Gdańsku 
  • w sprawie Oceny sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego i realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadań w zakresie polityki rynku pracy 
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany, pomiędzy Województwem Pomorskim a Grupą Zarządzającą Pomerania S. A. z siedzibą w Gdańsku, nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gdańsku przy ul. Ziemowita na nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Gdańsku przy Trakcie
   św. Wojciecha 293 
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w miejscowości Bągart, gmina Dzierzgoń, oznaczonej jako działki nr 145/1 i nr 148/1, obręb Bągart
  • o zmianie uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022
  • w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023
  • w sprawie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego 
  • zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 
  • zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach Województwa Pomorskiego za rok szkolny 2021/2022

25.11.2022

Interpelacja ws sygnalizacji na drodze 222

odpowiedź na interpelację 25.11.2022

https://radiogdansk.pl/wiadomosci/region/trojmiasto/2023/02/10/pelna-sygnalizacja-ma-rozwiazac-problem-niebezpiecznych-skrzyzowan-w-golebiewie-i-trabkach-wielkich/?fbclid=IwAR1Yf38Sa4QzGnYcgqRTGorBNiSPSzcfNMjXflwGzg38clcsRptkTSayeG4

23.11.2022

Interpelacja ws zatrudnienia doradców 

odowiedż na interpelacje 23.11.22

28.10.2022

Interpelacja Karola Guzikiewicza  w sprawie sygnalizacji świetlnej w Trąbkach Wielkich

odpowiedz na 28.10.2022

24.10.2022

XLVII  Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

 1. Przyjęcie uchwał:
  • w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy utworzenia Związku Polaków w Niemczech i 85. rocznicy otwarcia Gimnazjum Polskiego w Kwidzynie 
  • w sprawie przyjęcia stanowiska w związku z decyzją Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku o rezygnacji z kontynuacji certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC
  • w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 
  • w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2022 rok – 
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego 
  • uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa pomorskiego w latach 2022-2023 
  • w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Marszałka Województwa Pomorskiego
 • w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
  i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Pomorskie 
 • w sprawie zatwierdzenia wyboru radnych do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego 
 • w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny Sejmiku Województwa Pomorskiego 
 1. Informacja o XVIII Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku oraz przyjętej rezolucji 

16.09.2022

XLVI  Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

1Przedstawienie informacji o:
– o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za I półrocze 2022 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  

2. Przyjęcie uchwał:
-w sprawie zamiaru i przyczyn połączenia Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz państwowej instytucji kultury – Muzeum Narodowego w Gdańsku (w organizacji)
-w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej, drogi wojewódzkiej nr 225 na terenie miasta Pelplin 
-w spawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Chojnice w postaci przekazania oświetlenia drogowego wybudowanego w ramach realizacji inwestycji pn.„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od Chojnic do granicy województwa pomorskiego (Odcinek I od km 0+114,00 do km 1+944,5 oraz OdcinekII od 2+652,26 do km 4+300,00)” 
-w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania
stypendiów dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego 
-w sprawie udzielenia Miastu i Gminie Prabuty pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. 
-w sprawie udzielenia Województwu Lubuskiemu pomocy finansowej w formie
dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinasowanie zakupu łodzi wraz z niezbędnym wyposażeniem 

25.07.2022

XLV  Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 1. Przyjęcie uchwał:
  • w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2022 rok wraz z autopoprawką
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego 
  • w sprawie nadania statutu Muzeum Archeologicznemu w Gdańsku 
  • w sprawie powierzenia Gminie Sierakowice realizacji zadań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211
  • zmieniającej uchwałę w sprawie określenia planu sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym, prowadzonych przez Województwo Pomorskie
  • w sprawie Obszaru Chronionego krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej
  • w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich
  • w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz nadania mu statutu 

2.Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2021 roku

14.07.2022

Tusk obiecywał podwyżki dla budżetówki więc dzisiaj
zrobiłem sprawdzam, wystąpiłem o podwyżki 20% dla wszystkich Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Pomorskiego gdzie rządzi platforma. To są nie tylko urzędnicy ale też oświata , służba zdrowia , kultura. Jak pracownicy nie otrzymają podwyżek to będzie potwierdzenie jak kłamią zwłaszcza w TVN.

Interpelacja Karola Guzikiewicza z dnia 14.07.2022

ibis 29 (593) 2022

dopowiedz na interpelację 14.07.2022

odpowiedz na interpelację z dnia 9.09.2022

27.06.2022

XLIV  Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

https://www.zawszepomorze.pl/absolutorium-dla-zarzadu-wojewodztwa-radni-pis-w-sejmiku-nie-glosowali

 • Rozpatrzenie raportu o stanie Województwa Pomorskiego w 2021 roku wraz
  z autopoprawką i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Pomorskiego wotum zaufania
 • Rozpatrzenie sprawozdania finansowego województwa pomorskiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, obejmującego
 • bilans z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego,
 • łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
 • łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
 • łączne zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych;
 • informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych.
 • Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu województwa pomorskiego za rok 2021 
  • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami –
  • Opinia Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Pomorskiego z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za 2021 roku
  • Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Pomorskiego za 2021 rok 
  • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Pomorskiego
  • Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Pomorskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za rok 2021 głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Pomorskiego oraz sprawozdania
 • z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za rok 2021.
  • Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Pomorskiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2021 rok 
 • głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Pomorskiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2021 rok.
 1. Przyjęcie uchwał:
  • w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2022 rok
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego –
  • w sprawie organizacji obozu integracyjnego dla dzieci i młodzieży ukraińskiej, przybyłej do Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 24 lutego 2022 r. 
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 
  • w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Społecznej im. Aliny Pienkowskiej w Gdyni 
  • w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Społecznej Nr 2 w Gdańsku – 

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2021

30.05.2022

XLIII  Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 1. Informacja o sytuacji opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w województwie pomorskim
 2. Przyjęcie uchwał: 
  • w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2022 rok 
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego
  • zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa pomorskiego w latach 2022 – 2023
  • w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela uzyskane w Ukrainie, przebywającym na terenie województwa pomorskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Trąbki Wielkie w postaci przekazania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz oświetlenia drogowego przebudowanych i wybudowanych w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański” 
  • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Żukowo w postaci przekazania oświetlenia drogowego wybudowanego w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi woj. nr 211 Kartuzy – Żukowo stanowiącej dostęp do Trójmiasta – Etap I”
  • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Żukowo w postaci przekazania oświetlenia drogowego wybudowanego w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta – Etap II, odc. Chwaszczyno – Koleczkowo” 
  • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Pruszcz Gdański w postaci przekazania oświetlenia drogowego przebudowanego i wybudowanego w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański”  
  • w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Miasta Gdańska darowizny nieruchomości położonej w Gdańsku, w obrębie Klukowo, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 368 o pow. 200 m², stanowiącej własność Województwa Pomorskiego
  • w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Ramlejskich – 
  • w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni 
  • w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Pomorskiego 
  • w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej zmiany uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza
  • Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2021

25.04.2022

XLII  Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 • w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2022 rok
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego 
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Skarszewy w postaci przekazania oświetlenia drogowego przebudowanego i wybudowanego w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański”
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miejskiej Człuchów w postaci przekazania sieci wodociągowej oraz oświetlenia drogowego przebudowanych i wybudowanych w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno” 
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Stary Targ w postaci przekazania oświetlenia drogowego przebudowanego i wybudowanego w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 – odc. I od granicy m. Malbork do m. Grzymała” 
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa pomorskiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego
 • w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Pomorskiego 

28.03.2022

XLI  Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego -zdalna

 1. Ocena realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 w latach 2013 – 2020
 2. Przyjęcie uchwał:
  • w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2022 rok – 
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego
  • zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa pomorskiego w latach 2022-2023
  • w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia dwóch filii bibliotecznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, tj. filii nr 57 (Biblioteki Przeróbka) i filii nr 63 (Biblioteki na Stogach) oraz zmiany statutu Biblioteki 
  • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Żukowo w postaci przekazania oświetlenia drogowego wybudowanego w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 w miejscowości Borkowo w zakresie budowy chodnika” 
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Jastarnia w postaci przekazania oświetlenia drogowego wybudowanego w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 216 w miejscowościach Reda, Chałupy i Jastarnia”
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Gniew w postaci przekazania oświetlenia drogowego wybudowanego w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 231 stanowiącej dojazd do autostrady A-1 Węzeł ‘Kopytkowo’”
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Sierakowice w postaci przekazania oświetlenia drogowego wybudowanego w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinkach Kartuzy – Mojusz i Śmiechowo – Rokity” 
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Kartuzy w postaci przekazania oświetlenia drogowego wybudowanego w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinkach Kartuzy – Mojusz i Śmiechowo – Rokity”
 • w sprawie powierzenia Gminie Miastko przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 206 (ul. Koszalińska) z drogą gminną nr 193513G (ul. Ogrodowa) w Miastku
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kompleksów treningowo – szkoleniowych dla członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych 
 • w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030 
 • w sprawie określenia Planu działań krótkoterminowych w zakresie dwutlenku siarki dla strefy aglomeracji trójmiejskiej 
 • w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich 
 • w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Pomorskiego do Rady Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 
 • w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Pomorskiego do Rady Muzeum Narodowego w Gdańsku 
 • w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Pomorskiego do Rady Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie 
 • w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Pomorskiego do Rady Muzeum Archeologicznego w Gdańsku 
 • w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Pomorskiego
  do Rady Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach 
 • o zatwierdzeniu uchwały Konwentu Honorowego wyróżnienia
  za Zasługi dla Województwa Pomorskiego w sprawie przyznania Izabelli Sierakowskiej – Tomaszewskiej Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego 
 • o zatwierdzeniu uchwały Konwentu Honorowego wyróżnienia
  za Zasługi dla Województwa Pomorskiego w sprawie przyznania Basilowi Alkazziemu Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego 

28.02.2022

XL Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego -zdalna

1.Przyjęcie uchwał:

   •  Aktualna sytuacja Ukraińców przebywających na Pomorzu w kontekście agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i przyjęcie stanowiska Sejmiku Województwa Pomorskiego w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę druk nr 632 (3)
   •  w sprawie wypowiedzenia Porozumienia o współpracy między Województwem Pomorskim (Rzeczpospolita Polska) i Administracją Obwodu Kaliningradzkiego (Federacja Rosyjska)

   • w sprawie wypowiedzenia Porozumienia o współpracy pomiędzy Sejmikiem Województwa Pomorskiego a Dumą Obwodu Kaliningradzkiego .

   • w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2022 rok
   • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowego
   • w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego
   • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w Słupsku przy ulicy ks. Józefa Poniatowskiego, oznaczonej jako działka nr 174/9, obręb 0006
   • w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w obrębie Schodno, gm. Dziemianyw sprawie powierzenia Powiatowi Kartuskiemu przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 224 z drogą powiatową nr 1924G w miejscowości Kiełpino 
   • w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa pomorskiego w latach 2022 – 2023 
   • w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2030 
   • w sprawie rozwiązania Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku 
   • w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Społecznej Nr 2 w Gdańsku – projekt uchwały przedstawi Pan Józef Sarnowski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego; druk nr 611;
   • w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Medycznej Nr 2 w Gdańsku projekt uchwały przedstawi Pan Józef Sarnowski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego; druk nr 612;
   • w sprawie rozwiązania Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni
   • w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Społecznej im. Aliny Pienkowskiej w Gdyni 
   • w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Medycznej im. Aliny Pienkowskiej w Gdyni 
   • w sprawie zmiany nazwy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku – projekt uchwały przedstawi Pan Józef Sarnowski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego; druk nr 616;
   • w sprawie zmiany nazwy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku  
   • w sprawie zmiany nazwy Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku 
   • w sprawie nadania statutu Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
   • w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku-
   • w sprawie nadania statutu Pomorskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
   • w sprawie likwidacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Filia w Gdyni 
   • w sprawie likwidacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Filia w Pucku 
   • w sprawie ograniczenia populacji zwierząt
   • w sprawie ograniczenia populacji zwierząt 
   • w sprawie ograniczenia populacji zwierząt – projekt uchwały przedstawi Pan Józef Sarnowski
   • w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2022 – projekt uchwały przedstawi Pan Józef Sarnowski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego; druk nr 609;
   • w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia wyników pracy oraz wniosków Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Pomorskiego za lata 2020 – 2021
   • w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku 
   • Sprawozdanie za 2021 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Pomorskie –

20.12.2021 

XXXIX Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego -zdalna

 1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego:
  • projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej – 
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej województwa pomorskiego na lata 2022 – 2039 
  • autopoprawka do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
  • opinia Komisji Budżetu i Finansów 
  • dyskusja,
  • przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 2. Uchwalenie budżetu województwa pomorskiego na 2022 rok:
  • projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu województwa pomorskiego na 2022 rok 
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej województwa pomorskiego na 2022 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 
  • opinia Komisji Budżetu i Finansów 
  • autopoprawka oraz stanowisko Zarządu Województwa Pomorskiego wobec nieuwzględnionych propozycji zmian budżetu złożonych przez Komisję Budżetu i Finansów 
  • wnioski radnych, które nie zostały ujęte w uchwale Komisji Budżetu i Finansów 

29.11.2021 

XXXVIII Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego -zdalna

          1.  Pierwsze czytanie projektu budżetu województwa pomorskiego na 2022 rok:

    • omówienie głównych założeń projektu budżetu województwa pomorskiego na 2022 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego – 
    • Dyskusja;
    • Dokonanie przez Przewodniczącego Sejmiku tematycznego podziału projektu budżetu, zgodnie z zakresem zadań odpowiadającym poszczególnym komisjom Sejmiku w celu zaopiniowania.
   1. Przyjęcie uchwał:
    • w sprawie ograniczenia populacji zwierząt 
    • w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami
     w województwie pomorskim na lata 2021-2024 –
    • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Bytów w postaci przekazania sieci wodociągowej, sieci sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego przebudowanych i wybudowanych w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom – Bytów”
    • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Malbork w postaci przekazania oświetlenia drogowego wybudowanego w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 – odc. I od granicy m. Malbork do m. Grzymała” –
    • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Smętowo Graniczne w postaci przekazania oświetlenia drogowego wybudowanego w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 231 stanowiącej dojazd do autostrady A-1 Węzeł ‘Kopytkowo’” 
    • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu i Gminie Prabuty w postaci przekazania sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego przebudowanych i wybudowanych w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn – Prabuty” 
    • w sprawie oceny sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego i realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadań w zakresie polityki rynku pracy
    • w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2022 – 2025 
    • w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
    • w sprawie zamiaru likwidacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Filia w Pucku 
    • w sprawie zamiaru likwidacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Filia w Gdyni 

25.10.2021 

XXXVII Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

  1. Przyjęcie uchwał:
   • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wicko w postaci przekazania sieci wodociągowej oraz oświetlenia drogowego przebudowanych i wybudowanych w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko
   • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Stary Targ w postaci przekazania oświetlenia drogowego wybudowanego w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla”-
   • w sprawie ograniczenia populacji zwierząt – 
   • o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i działaczom sportowym 
   • w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków linii kolejowej nr 250, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego
  • w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2021 rok 
  • Informacja o analizie oświadczeniach majątkowych składanych Marszałkowi Województwa Pomorskiego za okres od dnia 19 września 2020 do 15 września 2021 rok

27.09.2021 

XXXVI Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 1. Po co potrzebujemy ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim? – wystąpienia ekspertów i dyskusja (w świetle druku sejmowego nr 646).
 2. Przyjęcie uchwał:
  • w sprawie udzielenia Gminie Pelplin pomocy finansowej w formie dotacji celowej
   z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Renowacja pomnika S. Łaszewskiego w Pelplinie”
  • w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej nr 236 i zaliczenia drogi gminnej 206042G do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia przebiegu drogi wojewódzkiej nr 236 na terenie miasta Brusy 
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w Sztumie, oznaczonej jako działka nr 107/9, obręb 0003
  • w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030 
  • w sprawie ograniczenia populacji zwierząt
  • w sprawie określenia planu sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym, prowadzonych przez Województwo Pomorskie
 1. Przedstawienie informacji o:
 • przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za I półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – 
 • przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku
 • o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku 
 1. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla województwa Pomorskiego 2022 za lata 2017-2019 

 

26.07.2021 

XXXV Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Starogard Gdański nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 
 • w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2020 – 2024 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków linii kolejowej nr 250, 
 • w sprawie Bielawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
 • w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy 
 • o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Pomorskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
 • w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w celu wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Województwa Pomorskiego
 • Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku 
 • Uchwała w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2021 rok wraz z autopoprawką w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego

28.06.2021 

XXXIV Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

  • Rozpatrzenie raportu o stanie Województwa Pomorskiego w 2020 roku i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Pomorskiego wotum zaufania:
   • Prezentacja raportu o stanie Województwa Pomorskiego w 2020 r. – 
   • Debata nad raportem,
   • Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Zarządu Województwa Pomorskiego wotum zaufania 
  • Rozpatrzenie sprawozdania finansowego województwa pomorskiego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego,
  • głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Pomorskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za rok 2020.
  • głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Pomorskiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2020 rok
  •  Uchwała w sprawie przyjęcia rezolucji z okazji 80. rocznicy aktu scalenia grup konspiracji antyhitlerowskiej na Pomorzu i przekształcenia Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Kaszubski” na Tajną Organizację Wojskową „Gryf Pomorski 
  • Uchwała  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu udzielania pomocy de minimis w formie pożyczek i poręczeń ze środków zwróconych z regionalnych programów operacyjnych w województwie pomorskim” – 
  • Uchwała w sprawie nadania statutu Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – 
  • Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu i Gminie Prabuty w postaci przekazania oświetlenia drogowego wybudowanego w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla”
  • Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Debrzno w postaci przekazania sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego przebudowanych i wybudowanych w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno” 
  • Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Ustka w postaci przekazania oświetlenia drogowego wybudowanego w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica województwa”
  • Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miejskiej Skórcz w postaci przekazania oświetlenia drogowego wybudowanego w ramach realizacji inwestycji
   „Budowa obwodnicy Skórcza stanowiąca element dojazdu do autostrady
   A1 – Etap I”
  • Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kościerzyna budowy oraz utrzymania dróg rowerowych 
  • Uchwała w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu części zadania Województwa Pomorskiego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego 
  • Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
  • Uchwała o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030
  • Uchwała zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 
  • Uchwała zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 
  • Uchwała w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Medycznej w Słupsku 
  • Uchwała w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Medycznej w Sztumie 
  • Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego i planów finansowych jednostek za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
  • Uchwała w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2021 rok wraz z autopoprawką w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego wraz z autopoprawką –
  • Ocena zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2020

23.06.2021 

Interpelacja ws  błędów lekarskich Szpitala w Wejherowie  

odpowiedź na interpelację 23.06.2021

31.05.2021   

XXXIII Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego (zdalna)

 • Przedstawienie zagrożeń wynikających z zalegających w Bałtyku obiektów z
  materiałami niebezpiecznymi (głównie bronią chemiczna oraz substancjami
  ropopochodnymi) i problematyki zarządzania wrakami spoczywającymi w
  obrębie obszarów morskich RP – wystąpienia ekspertów: dr Benedykt Hac i Olga Sarna (Prezes Fundacji Mare).                                           https://dziennikbaltycki.pl/apel-sejmiku-wojewodztwa-pomorskiego-w-sprawie-ratowania-baltyku-chodzi-o-bron-chemiczna-i-wraki/ar/c1-15640286
 • w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego działań w celu neutralizacji
  zagrożeń wynikających z zalegających na obszarze Bałtyku materiałów
  niebezpiecznych, w tym przede wszystkim obiektów z bronią chemiczną i
  substancjami ropopochodnymi                                                          https://pomorskie.eu/apel-sejmiku-wojewodztwa-pomorskiego-w-sprawie-ratowania-baltyku-chodzi-o-bron-chemiczna-i-wraki/
 •  w sprawie powierzenia Gminie Krokowa zadań z zakresu budowy i
  remontu infrastruktury drogowej w pasie dróg wojewódzkich 
 • o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków, form,
  zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania
  edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie
  województwa pomorskiego 
 • w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2021 
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
  Pomorskiego 
 • w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego przez Województwo Pomorskie  na pokrycie akcji obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym

26.04.2021 

XXXII Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego (zdalna)

 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  na rzecz najemców
 • w sprawie przyjęcia form pomocy dotyczących należności  o charakterze cywilnoprawnym w związku ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  z powodu Covid 19
 • w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Społecznej w Słupsku i Sztumie
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce PRFPK  na rzecz Agencji Rozwoju Pomorza
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach programu „Aktywne Sołectwo 2021”
 • w sprawie zmiany  budżetu województwa pomorskiego na 2021 rok

12.04.2021
 XXXI Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego (zdalna)

 • w sprawie  uchwalenia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

30.03.2021

Interpelacja Karola dotyczące uzupełnienia treści SRWP 2030 ws degradacji Morza Bałtyckiego

odpowiedz na interpelację 30.03.2021

29.03.2021

Interpelacja ws poparcia inicjatywy Europosłów dotyczące usunięcia broni chemicznej z morza Bałtyckiego

odpowiedź na interpelację 29.03.2021

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r.

29.03.2021
 XXX Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego (zdalna)

 • w sprawie zmiany  budżetu województwa pomorskiego na 2021 rok
 • w sprawie przesunięcia terminu uchwalenia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030
 •  w sprawie ograniczenia populacji zwierząt na lotnisku wojskowym 
 • w sprawie zmian w radzie społecznej  dla szpitala nerwowo i psychicznie chorych w Starogardzie Gdańskim

22.02.2021
 XXIX Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego (zdalna)

 • w sprawie zmiany  budżetu województwa pomorskiego na 2021 rok
 • w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego     
 •  w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie podziału alokacji na kontynuację regionalnych programów operacyjnych w ramach projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce 
 • w sprawie likwidacji szkół policealnych w Słupsku i Sztumie

12.01.2021

Pismo interwencyjne do Prezydent Aleksandry Dulkiewicz

Odpowiedź na pismo z dnia 12.01.2021

08.01.2021

Interpelacja w sprawie szczepień przeciw Covid 19 w jednostkach UMWP

Odpowiedź na interpelację 8.01.2021

07.01.2021

Interpelacja w sprawie wydatków dla Miasta Gdańska za 2020r

odpowiedz na interpelację 07.01.2021

22.12.2020 

Interpelacja w sprawie dotacji dla organizacji pozarządowych za 2020r

Odpowiedz na interpelacje 22.12.2020

22.12.2020 
 XXVIII Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego (zdalna)

 •  Zatwierdzenie budżetu województwa pomorskiego na 2021 rok
 • Debata w  sprawie umowy z SKM

09.12.2020 
 XXVII Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego (zdalna)

 • Zatwierdzenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

09.12.2020

Składam wniosek o przedstawienie radnym  przed sesją 22.12.2020 negatywnej opinii prawnej dotyczącej łączenia budżetu unijnego z praworządnością przygotowane przez biuro prawne Rady Europejskiej. Opinia ta została ujawniona kilka dni tego przez media. W związku z powyższym stanowisko w tej sprawie  z 30.11.2020 jest bezprawne.
Z poważaniem Karol Guzikiewicz

 Opinia prawna

30.11.2020 

Interpelacja Karola Guzikiewicza z dnia 30.11.2020 ws programu odbudowy przemysłu stoczniowego

Odpowiedz na interpelację 30.11.2020

30.11.2020 
 XXVI Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego (zdalna)

 •  Pierwsze czytanie projektu budżetu województwa pomorskiego na 2021 rok:
 • omówienie głównych założeń projektu budżetu województwa pomorskiego na 2021 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
 •  Debata na temat projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (wersja po konsultacjach społecznych)
 • w sprawie oceny sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego i realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadań w zakresie polityki rynku pracy 
 •  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Miasta Gdańska nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
 •  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Gdańsku, 
 • w sprawie powierzenia Gminie Mikołajki Pomorskie realizacji zadania dot. remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 522 (ul. Szreibera) w miejscowości Mikołajki
 • głosowanie uchwały dotyczącej negocjacji  budżetowych EU 
 •  w sprawie powierzenia Gminie Przywidz realizacji zadania dot. remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 233 w miejscowości Kierzkowo 
 •  w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2021-2030 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2030 
 •  w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020
 •  w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa
  Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 
 •  w sprawie likwidacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej
  Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Filia w Tczewie 
 •  o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień,
  nagród i stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i działaczom sportowym 
 • w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku lub
  konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2021
 •  Informacja dla Sejmiku Województwa Pomorskiego o stanie realizacji zadań
  oświatowych za rok szkolny 2019/202

26.11.2020 

Interpelacja Karola Guzikiewicza z dnia 26.11.2020. ws bonów świątecznych

odpowiedz na interpelację 26.11.2020

26.10.2020 
 XXV Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego (zdalna)

 • o zmianie uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020;
 • w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2020 rok;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego;

28.09.2020
 XXIV Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

 • w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 
 • w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 
 • w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa pomorskiego, z  wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw https://www.bip.pomorskie.eu/m,505,uchwaly-antysmogowe.html
 • w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – 
 • w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i działaczom sportowym
 • w sprawie połączenia spółek Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku oraz Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ;
 • w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania
  Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030
 • w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 
 • w sprawie przyjęcia form pomocy dotyczących należności o charakterze cywilnoprawnym w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 przypadających Województwu Pomorskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym
 • w spawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2020 rok – 
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego                                                                                                                        

25.09.2020

Interpelacja w/s oceny konsultacji SRWP 2030

Odpowiedz na interpelację 25.09.2020

15.09.2020

Interpelacja w/s poręczenia Marszałka dla Sławomira N.

Odpowiedz na interpelację 15.09.2020

 

29.07.2020

Interpelacja  w/s odpowiedzi dla firm  które zgłaszały uwagi do SRWP 2020-2030

Odpowiedź na interpelację 29.07.2020

27.07.2020
 XXIII Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

 • Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku
 • Wniosek radnych PIS o życzenia dla wybranego Prezydenta RP Andrzeja Dudę 
 • Przyjęcie uchwał:
  1. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 36/4, położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Wiejskiej 7, w gminie Krynica Morska, obręb Przebrno, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego projekt 
  2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Krynicy Morskiej przy ulicy Wiejskiej 7, oznaczonej jako działka nr 36/7, obręb Przebrno, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego 
  3. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Pomorskiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Gdańsku 
  5. w sprawie zamiaru likwidacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Filia w Tczewie 
  6. w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2020 rok 
  7. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego 
  8. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Dróg Wojewódzkich
   w Gdańsku

21.07.2020

Interpelacja  ws. wprowadzenia zmian  do SRWP 2030

odpowiedź na interpelację 21.07.2020

22.06.2020
 XXII Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

  1. Rozpatrzenie raportu o stanie Województwa Pomorskiego w 2019 roku i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Pomorskiego wotum zaufania.
  2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego województwa pomorskiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, 
  1. Przyjęcie uchwał:
   • w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego budowy przekopu Mierzei Wiślanej– przedstawia Pan Jerzy Barzowski – Przewodniczący Klubu PiS w Sejmiku Województwa Pomorskiego
   • w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 

   26.05.2020

 • Sesja – zdalne głosowania uchwał dotyczące sprzedaży nieruchomości i zmian w budżecie 

23.04.2020
 XXI Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

 • Sesja – zdalne głosowania uchwał dotyczące dofinansowania służby zdrowia

31.03.2020

Pismo z dnia 31.03.2020 Karola Guzikiewicz ws SRWP 2030

30.03.2020
XX  Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 • Sesja odwołana ze względu na epidemię

24.03.2020

Pismo do Marszałka M.Struka  z dnia 24.03.2020 ws SRWP 2030

12.03.2020

Interpelacja z dnia 12.03.2020 ws zmian do projektu SRWP

9.03.2020

Interpelacja  z dnia 9.03.2020 ws zmian do projektu SRWP

Odpowiedź na interpelacje 9-12.03.2020 

24.02.2020
XIX  Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 • Stanowisko Klubu PiS ws incydentów w Pucku 10.02.2020
 • Debata na temat kluczowych uwarunkowań oraz kierunków rozwoju województwa pomorskiego do roku 2030
 • w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 
 • w sprawie wspólnego z Miastem Sopot prowadzenia i finansowania Polskiej Filharmonii Kameralnej działającej w ramach Bałtyckiej Agencji Artystycznej „BART” w Sopocie,
 • o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w miejsce zlikwidowanego zakładu budżetowego oraz nadaniu jej statutu,
 • w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Stacji Pogotowia Ratunkowego
 • w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku
  lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020
 • w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2020 – 2024 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami
 • w sprawie nadania statutu Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i Słupsku
 • zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
 • w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii
 • zatwierdzenie wyróżnienia Zasłużony dla Województwa Pomorskiego dla   Piotra Soyki i Jerzego Litwina

20.02.2020  

Interpelacja z dnia 20.02.2020 ws.stowarzyszenia regionów morskich

odpowiedź:

Odpowiedz na interpelację 20.02.2020

10.02.2020  


Uroczystości w PUCKU  100 – lecia zaślubin Polski z Morzem

09.02.2020
XVIII Nadzwyczajna Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego z okazji 100 – lecia powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej i zaślubin Polski z Morzem

22.01.2020

Zawiadomienie do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie 

17.01.2020

Zapytanie do Miasta Gdańska ws drogi 222 Dyr.Marcin Dawidowski

Odpowiedz UM Gdańsk na pismo ws drogi Starogardzkiej

16.01.2020

Pismo Karola Guzikiewicza 16.01.2020 do Wójta Somonino

Odpowidz Wójta Somonino

15.01.2020

Interpelacja z dnia 15.01.2020 ws modernizacji SKM

https://radiogdansk.pl/wiadomosci/item/104748-pomorski-radny-pis-wstawia-sie-za-modernizacja-skm-to-kolej-niezbedna-do-rozwoju-calego-wojewodztwa/104748-pomorski-radny-pis-wstawia-sie-za-modernizacja-skm-to-kolej-niezbedna-do-rozwoju-calego-wojewodztwa

odpowiedź:

Odpowiedz na interpelację 15.01.2020

10.01.2020
 XVII Nadzwyczajna  Sesja Sejmiku w Toruniu
 Sesja została zwołana w celu uczenia 100. rocznicy powrotu Pomorza i Kujaw w granice Rzeczpospolitej.

9.01.2020

Pismo do konserwatora zabytków w sprawie Morskiego Domu Kultury w Gdańsku Nowym Porcie

Interpelacja  w sprawie  biletu metropolitalnego

odpowiedź:

Odpowiedz na interpelację z dnia 9.01.2020

19.12.2019
XVI Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 • zatwierdzenia zmian budżetowych na rok 2019
 • zgoda na sprzedaż nieruchomości
 • przyjęcie budżetu województwa pomorskiego na 2020 rok
 •  przyjęcie stanowiska w  sprawie  Mostu w Tczewie

5.12.2019

Pismo Karola Guzikiewicza 5.12.2019 ws ochrony prawnej ciąg dalszy sprawy

Pismo Prokuratury 5.12.2019

Interpelacja z dnia 5.12.2019 ws przeprowadzonych kontroli w realizacji projektów unijnych

odpowiedź:

odpowiedź na interpelację 5.12.2019

Zestawienie – EFS

Zestawienie – EFRR

 

3.12.2019

Pismo Karola Guzikiewicza w.s ochrony prawnej dotyczącej zgłoszenia korupcyjnego

odpowiedź:

Odpowiedź przewodniczącego Sejmiku WP dla radnego Karola Guzikiewicza w sprawie ochrony prawnej

Pismo Dyr.Biura sejmiku ws tajemnicy korespondencji

odpowiedź:

Otrzymane pismo z UMWP w.s szpitala psychiatrycznego i poprawie warunków  leczenia  pacjentów

27.11.2019

Doniesienie do  CBA

https://www.tvp.info/45529362/2-tys-za-operacje-nowotworu-pluc-guzikiewicz-zlozylem-zawiadomienie-do-cba?fbclid=IwAR1bBgZlL49MeykEzZwwPTMyxAapgblJYya8p_rx4MgOsgeXJOLf6y_yDOE

25.11.2019
 XV Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 •  zaprzysiężenie nowych radnych sejmiku Panią Sylwię Ewę Leyk z PIS  i
  Pana Rafała Marka Neumanna z KO
 • pierwsze czytanie projektu budżetu województwa pomorskiego na 2020 rok
 • zatwierdzenia zmian budżetowych na rok 2019
 • zgoda na sprzedaż nieruchomości Gminie Pruszcz Gdański
 • w sprawie oceny sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego i realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadań w zakresie polityki rynku pracy
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Województwo Pomorskie
 • w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 
 •  w sprawie rozpatrzenia skarg i petycji mieszkańców 

21.11.2019

 INTERPELACJA  ws  projektów unijnych dla Gminy Miasta Gdańsk i Obszaru Metropolitalnego za 2019 rok

odpowiedz:

Odpowiedz na interpelacje w.s projektów unijnych dla Gdańska

6.11.2019

INTERPELACJA uzupełniająca ws PKM 06.11.2019

odpowiedz:

odpowiedz na interpelację z dnia 6.11.2019

8.11.2019
XIV Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 • wybór Leszka Bonę PO  na Wicemarszałka Województwa Pomorskiego 
 • wybór Piotra Karczewskiego z PIS na Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego

Zdjęcia:    Piotr  Karczewski     i   Klub  Radnych  PIS

30.10.2019

INTERPELACJA ws. zaprzestania funkcjonowania MEVO z dnia 30.10.2019

odpowiedź:

odpowiedź na interpelację z 30.10.2019 ws. upadku MEVO

28.10.2019
XIII Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

odpowiedź:

odpowiedź na interpelację 28.10.2019 ws utworzenia parku krajobrazowego

23.10.2019

INTERPELACJA ws. audytu w PKM i problemów  pasażerów

odpowiedz:

odpowiedz na interpelacją 23.10.2019

 

09.10.2019

INTERPELACJA ws.  kradzieży w szpitalu 9.10.2019 Gdynia Redłowo

odpowiedz:

odpowiedz na interpelację 9.10.2019

czytaj więcej na:

https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Sledztwo-i-interpelacja-ws-kradziezy-sprzetu-ze-szpitala-w-Gdyni-n138656.html

30.09.2019
XII Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 •  Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek o podwyższenie dodatków do wynagrodzeń nauczycieli pełniących funkcję wychowawców i opiekunów stażu o kwoty odpowiednio 400  zł i 300 zł. Propozycja dotyczy szkół podległych samorządowi województwa. Nasza propozycja zwiększała dodatki o 100 zł w stosunku do propozycji Zarządu Województwa Pomorskiego. Niestety propozycja została odrzucona.
 • zatwierdzenia zmian budżetowych
 • zgoda na sprzedaż majątku- dla mieszkańców zajmowanych nieruchomości

25.09.2019

INTERPELACJA ws rozkładu jazdy PKM z dnia 25.09.2019 i problemów pasażerów trasa Gdańsk Wrzeszcz – Kościerzyna

Odpowiedz na interpelację 25.09.2019

więcej na:

http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Dodatkowe-polaczenia-na-trasie-PKM-i-na-Kaszuby-n138628.html

https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Czytelniczka-trudny-los-pasazera-PKM-n138492.html

29.07.2019
XI Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 • Stanowisko Klubu  PiS w/s zarzutów  CBA wobec Marszałka Mieczysława Struka
 • Zatwierdzenie  Stanowiska Komisji Gospodarki Morskiej
 • dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej
 • dofinansowanie dla Gminy Starogard Gdański na  budowę  pomnika
 • zmiany  w budżecie
 • zgoda na sprzedaż majątku- dla mieszkańców zajmowanych nieruchomości
 • rozpatrzenie skarg

15.07.2019

Interpelacja Karola Guzikiewicz ws. zanieczyszczenia Bałtyku 15.07.2019

odpowiedź na interpelację Karola Guzikiewicz 29.07.2019 cz1   odpowiedź.cz.2

27.06.2019
X Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

27.05.2019
Dziewiąta Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 • zmiany w budżecie
 • zaprzysiężenie nowego radego PIS Aleksandra Kozickiego

8.05.2019

INTERPELACJA   w sprawie systemu rowerowego MEVO

25.04.2019
Ósma Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 • zmiany w budżecie
 • zaprzysiężenie nowej radnej K. Borusewicz
 • powołanie komisji gospodarki morskiej
 •  uzupełnienia komisji skarg  o nową radną
 • sprzedaż majątku- dla mieszkańców zajmowanych nieruchomości
 • pośmiertne  uhonorowanie Pawła Adamowicza 

4.04.2019

INTERPELACJA w sprawie zamknięcia drogi 222 i ułatwień dla mieszkańców

odpowiedz na interpelację 4.04.2019

25.03.2019

Siódma Sesja Sejmiku

 •  zmiany do budżetu województwa pomorskiego na 2019 rok
 •  Powołanie  Komisji Gospodarki Morskiej i Śródlądowej (na mój wniosek zaakceptowali  jednogłośnie wszyscy obecni radni na sesji 
 •  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego 
 •  wyrażenie zgody na sprzedaż lokali na rzecz najemców
 •  skargi na na działanie Zarządu Województwa Pomorskiego
  i Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku

13.03.2019

INTERPELACJA w/s alokacji środków na rzecz rozwoju kadr gospodarki morskiej

http://guzikiewicz.pl/wp-content/uploads/2019/03/Interpelacja-Karola-Guzikiewicza-w-sprawie-alokacji-środków-RPO-WP.pdf

odpowiedz :

odpowiedz na interpelację 13 marca 2019

25.02.2019
Szósta Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 • Dyskusja o zmianę statutu województwa-dotyczy powołania dodatkowej Komisji Gospodarki Morskiej. Mój projekt został przesłany do dalszych uzgodnień, mam nadzieję że dojdzie do kompromisu. Zobacz moje wystąpienie na YouTube
 • https://www.youtube.com/watch?v=n7QAZ_WRWj0
 • zgoda na sprzedaż nieruchomości- dla mieszkańców zajmowanych nieruchomości
 • Pawłowi Adamowiczowi przyznano pośmiertnie honorowe wyróżnienie za zasługi dla Pomorza -radni PIS nie brali udziału w głosowaniu.
 • rozpatrzenie skargi
 • zmiany osobowe w komisjach

14.02.2019

INTERPELACJA w/s naruszenia zakazu agitacji partyjnej i politycznej na terenie ECS

Interpelacja Karola Guzikiewicza 14.02.2019

01.02.2019

Czytaj więcej:

https://wpolityce.pl/polityka/432247-dzialacz-sstop-z-dotacjami-dla-ecs-to-zaplecze-po?fbclid=IwAR2eVIg8htQau2e2EGrcCJgkWZdS0Q1GgLQZceBnkuQAl_42fa37ibhaI18

INTERPELACJA w/s  nieuzasadnionej dotacji dla ECS  interpelacja ECS

28.01.2019
Piąta Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 • wystąpienie Mieczysława Struka w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej
 • ustanowienie 2019 Rokiem Wolności i Solidarności
 • zgoda na sprzedaż majątku- dla mieszkańców zajmowanych nieruchomości
 • uchwała  dająca możliwości składania inicjatyw obywatelskich
 • rozpatrzenie skarg i wniosków

Czytaj więcej:

https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/porty/mieczyslaw-struk-wzywa-do-merytorycznej-dyskusji-dot-mierzei-wislanej-65821.html

https://dziennikbaltycki.pl/sesja-sejmiku-wojewodztwa-pomorskiego-dluga-dyskusja-o-przekopie-mierzei-wislanej-oraz-ustanowienie-2019r-rokiem-wolnosci-i/ar/13842092 

Nadzwyczajna Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

Podczas sesji w imieniu samorządu Pomorza pożegnaliśmy świętej pamięci Pawła Adamowicza – Prezydenta Miasta Gdańska.

„My, Sejmik Województwa Pomorskiego – wszyscy radni województwa pomorskiego, zebrani w Sali im. Lecha Bądkowskiego, żegnamy dzisiaj Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Żegnamy z bólem i smutkiem wybitnego pomorskiego samorządowca, autentycznego lidera gdańskiej wspólnoty. Człowieka, który całe swoje życie, od wczesnej młodości, poświęcił służbie publicznej” – napisali radni.

W deklaracji podkreślono, że „to za sprawą głównie Jego wizji, usilnej pracy oraz zdolności przywódczych, Gdańsk – stolica Pomorza – stał się w ciągu ostatnich dwudziestu lat prawdziwie europejską metropolią z której jesteśmy dumni”.

„Gdańsk stał się miastem nowoczesnym, przyjaznym mieszkańcom i gościom, dobrym miejscem do życia. Miastem Wolności i Solidarności, jak często powtarzał Paweł Adamowicz, całym swym niestrudzonym działaniem wcielając te wartości w życie” – czytamy w dokumencie.

W deklaracji stwierdzono, że „jego dzieło – niedokończone przecież – zostało tragicznie przerwane przez zbrodniczy akt”.

„Mowa nienawiści, jakże często wymierzona również w Jego osobę, budziła nasz sprzeciw. Niech ta tragedia stanie się dla nas wszystkich przestrogą i momentem opamiętania. Apelujemy do wszystkich uczestników życia publicznego – polityków, mediów, czy też osób zabierających głos w mediach społecznościowych: pamiętajmy, to co mówimy, to, jakie emocje – i jakim językiem – wyrażamy, może budować dobro, ale może też niestety – siać zło. Żadne różnice, również polityczne, żadne doraźne korzyści, nie są warte ceny ludzkiego życia. Zatrzymajmy tę zalewającą nas falę nienawiści” – głosi deklaracja.

„Żegnamy – choć trudno uwierzyć w te słowa – dla jednych naszego przyjaciela, a dla drugich kolegę, Pawła Adamowicza, z głęboką wolą podjęcia jego politycznego testamentu i moralnego przesłania, jakie nam pozostawił. Będziemy działać na rzecz Gdańska i Pomorza jako wspólnoty ludzi wolnych i solidarnych, tolerancyjnych i otwartych nie tylko w deklaracjach ale i w pracy oraz działaniu. Niech słowa Wolność, Solidarność, Tolerancja znowu napełnią się treścią. W ten sposób wypełnimy Twój testament, Pawle. Nec temere nec timide. Żegnaj!”

Uwagi do tekstu dokumentu miał  opozycyjny klub PiS, ale ostatecznie poparł jego treść i deklaracja została przyjęta przez sejmik bez głosu sprzeciwu.

Oświadczenie

„Ta tragedia dotknęła wszystkich tak samo: oblicze śmierci, mord polityczny. To musi wzbudzić u wszystkich te same uczucia i my tak samo je odczuwamy. Deklaracja nam przedstawiona była w zasadzie uzgodniona w prawie 100 procentach. Jeszcze dzisiaj rano negocjowaliśmy i nie doszło do pełnego consensusu. Natomiast chcę oświadczyć, że my tę deklarację będziemy przyjmować, chociaż nie zgadzamy się z czterema wyrazami, dwoma sformułowaniami, ale w obliczu tej tragedii, w obliczu pokazania jedności, my jako klub Prawa i Sprawiedliwości my tę deklarację poprzemy” – powiedział szef klubu PiS, Jerzy Barzowski.    (PAP)

08.01.2019

INTERPELACJA w/s barier ochronnych w miejscowości Straszyn

Zarząd Województwa Pomorskiego
Pan Marszałek Mieczysław Struk
za pośrednictwem
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego

Działając na podstawie art.23 pkt.1 Ustawy o Samorządzie Wojewódzkim. Wnioskuję do Zarządu o pilną interwencję poprawiającą bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz mieszkańców w miejscowości Straszyn.

Uzasadnienie:

Panie Marszałku dbając jako samorząd o bezpieczeństwo mieszkańców istnieje pilna konieczność montażu barierek energochłonnych przy chodnikach, odgradzających drogę wojewódzką 222, przebiegającą przez miejscowość Straszyn, oraz montaż fotoradaru i odcinkowe ograniczenie prędkości do 40km/h. Zabezpieczenia trzeba wykonać zwłaszcza w okolicach szkoły oraz przy przejściach dla pieszych gdzie jest duży ruch dzieci.

W ciągu 10 lat doszło na straszyńskim odcinku tej drogi do 254 kolizji i 24 wypadków, w których 2 osoby zginęły, a 31 zostało rannych. Dalsza zwłoka w podjęciu decyzji jest niedopuszczalna. Dlatego zrozumiałe są protesty mieszkańców które odbyły się w dniu 7.01.2019.

Pozdrawiam
Radny Gdańska
Sejmiku Województwa Pomorskiego
Karol Guzikiewicz

7.01.2019

Zapytanie w/s łamania prawa w szpitalu Copernikus

Zapytanie do Marszałka Mieczysława Struka

7.01.2019

Odpowiedzi na interpelację w sprawie dodatkowych ulg na przejazdy Pomorską Koleją Metropolitalną z dnia 4.01.2018

Zarząd Województwa Pomorskiego
Pan Wicemarszałek Ryszard Świlski
za pośrednictwem
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego

Odpowiedz Pana Marszałka ma charakter wymijający i bardzo polityczny dlatego przyjąłem ją z zdziwieniem i zatroskaniem.
Mój wniosek o przyznanie przez nasz samorząd wojewódzki dodatkowych ulg na przejazdy Koleją Metropolitalną oraz wnioskowanie do innych przewoźników tj. Szybkiej Kolei Miejskiej i Przewozów Regionalnych gdzie posiadamy udziały jest w pełni zasadny. Proponowane dodatkowe ulgi nie trzeba wprowadzać ustawą ogólnokrajową, gdyż wcześniej zrobiły to już inne samorządy wojewódzkie oraz miejskie w kraju i była do tego podstawa prawna.

Wprowadzenie dodatkowej ulgi dla emerytów którzy ukończyli 70 rok oraz ulgi której nie ma w naszym województwie dla działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej nie będzie wielkim obciążeniem finansowym.

Okazją do wprowadzenia tej ulgi mógłby być wspólny bilet metropolitalny oraz przypadającą w tym roku 30 rocznica wyborów 4 czerwca 1989.

Gdańsk jako miasto Wolności i Solidarności o okoliczne gminy mają szczególny obowiązek wspierać wszystkich tych co walczyli o Wolną Polskę.

Ponawiam wniosek o przyznanie ulg w wszystkich jednostkach organizacyjnych gdzie samorząd województwa pomorskiego jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.
Ponadto wnioskuje o zaproponowanie tej ulgi dla innych samorządów w ramach biletu metropolitalnego.

Pozdrawiam
Radny Gdańska
Sejmiku Województwa Pomorskiego
Karol Guzikiewicz

20.12.2018
Trzecia Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego                                                            

 •  przejęcie budżetu 2019 (Klub PIS – głosował przeciw)
 • przyjęcie stanowiska o pozostawienie siedziby w Gdańsku Polskiej Agencji Kosmicznej (Klub PIS – głosował za )
 • opłatek
 • moja pierwsza zgłoszona interpelacja – rozpatrzenie wniosku 28.01.2019

INTERPELACJA w/s ulgowych biletów PKM

Zarząd Województwa Pomorskiego
Pan Marszałek Mieczysław Struk
za pośrednictwem
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego

Działając na podstawie art.23 pkt.1 Ustawy o Samorządzie Wojewódzkim. Wnioskuję do Zarządu o wprowadzenie w 2019 roku dodatkowych ulg na przejazdy Pomorską Koleją Metropolitarną dla:
1. Emeryci i renciści po ukończeniu 70 roku życia- ulga 100%
2. Osoby posiadające status kombatanta opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych- ulga 100%
Ulga przysługuje po okazaniu legitymacji działacza opozycji lub legitymacji emeryta i rencisty.

Uzasadnienie:
Gdańsk jako miasto Wolności i Solidarności szczególnie zobowiązane jest dbać o osoby , które walczyły o niepodległą Polskę. Z tego tytułu osoby te były represjonowane
w tym więzione, bite, żyjąc w ubóstwie. Dlatego władze województwa idąc za innymi województwami jak Koleje Mazowieckie, Koleje Śląskie oraz Koleje Dolnośląskie winne przyznać te uprawnienia na podstawie art. 13 Ustawy o Osobach Represjonowanych.
Natomiast pomoc dla osób starszych jest obowiązkiem kolejnego pokolenia.
Po podjęciu pozytywnej decyzji dającej wzór dla innych samorządów wystąpimy z podobnym wnioskiem do wszystkich samorządów naszego województwa , które posiadają transport publiczny o wprowadzenie tej ulgi , również w transporcie gminnym i miejskim

26.11.2018
Druga Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 
-Oświadczenie Klubu Radnych PIS SEJMIKU POMORSKIEGO
W dniu 19.11.2018 na pierwszym posiedzeniu Sejmiku Województwa Pomorskiego VI kadencji radni dokonali wyboru Prezydium. Przewodniczący oraz trzej wiceprzewodniczący są przedstawicielami rządzącej koalicji PO i Nowoczesnej , co burzy demokratyczne standardy. Opozycyjny klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości nie otrzymał swojego przedstawiciela w Prezydium. Stosowanie przemocy proceduralnej już na pierwszej sesji Sejmiku zapowiada rządy opresyjne i nie ma nic wspólnego ze demokratycznymi standardami.
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości reprezentujący ponad 250 tysięcy wyborców, zdecydowanie sprzeciwia się takim praktykom i oczekuje refleksji oraz zmiany decyzji Koalicji Obywatelskiej. Otrzymaliśmy silny mandat od wyborców, aby współdecydować o Województwie Pomorskim i będziemy tego prawa zdecydowanie się domagać i bronić.

Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Sejmiku Województwa Pomorskiego
Jerzy Barzowski

-wybór marszałka województwa Mieczysława Struka

-pierwsze posiedzenia wszystkich komisji. Zostaje wybrany w-ce przewodniczącym komisji finansów i budżetu oraz członkiem komisji strategii.

-1 czytanie budżetu 2019

19.11.2018
Pierwsza Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 
-zaprzysiężenie radnych

-wybór przewodniczącego rady sejmiku Jana Kleinszmidt
-wybór komisji stałych
-zgłoszenie wniosku klubu PiS o powołanie Komisji Gospodarki Morskiej

14.11.2018
Posiedzenie Klubu Radnych PiS
– Powołanie Jerzego Barzowskiego na Przewodniczącego Klubu Radnych PIS
– Rekomendowanie Piotra Karczewskiego na w-ce przewodniczącego Rady Sejmiku
– Przyjęcie wniosku Karola Guzikiewicza o powołanie przez Radę Sejmiku, Komisji Gospodarki Morskiej ( więcej przeczytasz o tym w mojej zakładce wpisy )

Rozpoczynam tym wnioskiem spełniać zobowiązanie wyborcze. Mam nadzieję że Platforma nie odwróci się od morza i dbać będzie o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów. Pierwszą rzeczą po powołaniu komisji Gospodarki Morskiej będzie zajęcie się zapobieżeniu katastrofy ekologicznej na całym wybrzeżu Gdańskim. Komisja musi zdobyć środki zarówno z Komisji Europejskiej oraz od rządu niemieckiego i polskiego ok 150 mln zł na wydobycie 1,5 milionów litrów ropy na zatopionym Tankowcu Franken w zatoce Gdańskiej oraz sfinansowania wydobycia zatopionej broni chemicznej z iperytem siarkowym który już kilkukrotnie wypłynął na nasze plaże i grozi skażeniem, poparzeniami oraz zatruciami.

26.10.2018
Klub Radnych PIS
1. Jerzy Barzowski – Przewodniczący Klubu Radnych PIS
2. Marta Cymańska
3. Roman Dambek,
4. Karol Guzikiewicz,
5. Anna Gwiazda,
6. Sebastian Irzykowski,
7. Aleksandra Jankowska,
8. Mirosława Kaczyńska,
9. Piotr Karczewski,
10. Kazimierz Klawitter,
11. Magdalena Sroka,
12. Piotr Zwara,
13. Arwid Żebrowski.

26.10.2018
List Wojewody Pomorskiego
26.10.2018
Zaświadczenie komisji Wyborczej

Pełna lista radnych do pomorskiego sejmiku kadencji 2018-2023

Koalicja Obywatelska -18 radnych, Prawo i Sprawiedliwość – 13, a PSL – 2.

Okręg 1 (Słupsk, Lębork, Bytów, Chojnice, Człuchów)

KO
Danuta Wawrowska
Jan Kleinszmidt
Leszek Bonna
Iwona Mielewczyk

PiS
Sebastian Irzykowski
Jerzy Barzowski
Mirosława Kaczyńska

Okręg 2 (Gdynia, Sopot, Puck, Wejherowo)

KO
Wiesław Byczkowski
Andrzej Struk
Karolina Szczygieł
Andrzej Bartnicki
Piotr Wittbrodt

PiS
Roman Dambek
Aleksandra Jankowska
Kazimierz Klawitter

Okręg 3 (Gdańsk)

KO
Mieczysław Struk
Hanna Zych-Cisoń
Grzegorz Grzelak
Agnieszka Kapała-Sokalska

PiS
Anna Gwiazda
Karol Guzikiewicz

Okręg 4 (Kościerzyna, Kartuzy, Starogard, Pruszcz Gdański)

KO
Ryszard Świlski
Sylwia Laskowska-Bobula
Danuta Rek

PiS
Piotr Karczewski
Magdalena Sroka
Piotr Zwara

PSL
Dariusz Męczykowski

Okręg 5 (Tczew, Sztum, Malbork, Nowy Dwór, Kwidzyn)

KO
Zenon Odya
Jerzy Kozdroń

PiS
Arwid Żebrowski
Marta Cymańska

PSL
Józef Sarnowsk