Działalność w sejmiku -wydarzenia, interpelacje, zapytania

29.11.2021 

XXXVIII Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego -zdalna

          1.  Pierwsze czytanie projektu budżetu województwa pomorskiego na 2022 rok:

    • omówienie głównych założeń projektu budżetu województwa pomorskiego na 2022 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego – 
    • Dyskusja;
    • Dokonanie przez Przewodniczącego Sejmiku tematycznego podziału projektu budżetu, zgodnie z zakresem zadań odpowiadającym poszczególnym komisjom Sejmiku w celu zaopiniowania.
   1. Przyjęcie uchwał:
    • w sprawie ograniczenia populacji zwierząt 
    • w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami
     w województwie pomorskim na lata 2021-2024 –
    • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Bytów w postaci przekazania sieci wodociągowej, sieci sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego przebudowanych i wybudowanych w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom – Bytów”
    • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Malbork w postaci przekazania oświetlenia drogowego wybudowanego w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 – odc. I od granicy m. Malbork do m. Grzymała” –
    • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Smętowo Graniczne w postaci przekazania oświetlenia drogowego wybudowanego w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 231 stanowiącej dojazd do autostrady A-1 Węzeł ‘Kopytkowo’” 
    • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu i Gminie Prabuty w postaci przekazania sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego przebudowanych i wybudowanych w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn – Prabuty” 
    • w sprawie oceny sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego i realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadań w zakresie polityki rynku pracy
    • w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2022 – 2025 
    • w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
    • w sprawie zamiaru likwidacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Filia w Pucku 
    • w sprawie zamiaru likwidacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Filia w Gdyni 

25.10.2021 

XXXVII Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

  1. Przyjęcie uchwał:
   • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wicko w postaci przekazania sieci wodociągowej oraz oświetlenia drogowego przebudowanych i wybudowanych w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko
   • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Stary Targ w postaci przekazania oświetlenia drogowego wybudowanego w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla”-
   • w sprawie ograniczenia populacji zwierząt – 
   • o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i działaczom sportowym 
   • w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków linii kolejowej nr 250, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego
  • w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2021 rok 
  • Informacja o analizie oświadczeniach majątkowych składanych Marszałkowi Województwa Pomorskiego za okres od dnia 19 września 2020 do 15 września 2021 rok

27.09.2021 

XXXVI Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 1. Po co potrzebujemy ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim? – wystąpienia ekspertów i dyskusja (w świetle druku sejmowego nr 646).
 2. Przyjęcie uchwał:
  • w sprawie udzielenia Gminie Pelplin pomocy finansowej w formie dotacji celowej
   z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Renowacja pomnika S. Łaszewskiego w Pelplinie”
  • w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej nr 236 i zaliczenia drogi gminnej 206042G do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia przebiegu drogi wojewódzkiej nr 236 na terenie miasta Brusy 
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w Sztumie, oznaczonej jako działka nr 107/9, obręb 0003
  • w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030 
  • w sprawie ograniczenia populacji zwierząt
  • w sprawie określenia planu sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym, prowadzonych przez Województwo Pomorskie
 1. Przedstawienie informacji o:
 • przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za I półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – 
 • przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku
 • o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku 
 1. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla województwa Pomorskiego 2022 za lata 2017-2019 

 

26.07.2021 

XXXV Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Starogard Gdański nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 
 • w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2020 – 2024 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków linii kolejowej nr 250, 
 • w sprawie Bielawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
 • w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy 
 • o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Pomorskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
 • w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w celu wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Województwa Pomorskiego
 • Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku 
 • Uchwała w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2021 rok wraz z autopoprawką w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego

28.06.2021 

XXXIV Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

  • Rozpatrzenie raportu o stanie Województwa Pomorskiego w 2020 roku i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Pomorskiego wotum zaufania:
   • Prezentacja raportu o stanie Województwa Pomorskiego w 2020 r. – 
   • Debata nad raportem,
   • Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Zarządu Województwa Pomorskiego wotum zaufania 
  • Rozpatrzenie sprawozdania finansowego województwa pomorskiego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego,
  • głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Pomorskiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za rok 2020.
  • głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Pomorskiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2020 rok
  •  Uchwała w sprawie przyjęcia rezolucji z okazji 80. rocznicy aktu scalenia grup konspiracji antyhitlerowskiej na Pomorzu i przekształcenia Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Kaszubski” na Tajną Organizację Wojskową „Gryf Pomorski 
  • Uchwała  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu udzielania pomocy de minimis w formie pożyczek i poręczeń ze środków zwróconych z regionalnych programów operacyjnych w województwie pomorskim” – 
  • Uchwała w sprawie nadania statutu Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – 
  • Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu i Gminie Prabuty w postaci przekazania oświetlenia drogowego wybudowanego w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla”
  • Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Debrzno w postaci przekazania sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego przebudowanych i wybudowanych w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno” 
  • Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Ustka w postaci przekazania oświetlenia drogowego wybudowanego w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica województwa”
  • Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miejskiej Skórcz w postaci przekazania oświetlenia drogowego wybudowanego w ramach realizacji inwestycji
   „Budowa obwodnicy Skórcza stanowiąca element dojazdu do autostrady
   A1 – Etap I”
  • Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kościerzyna budowy oraz utrzymania dróg rowerowych 
  • Uchwała w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu części zadania Województwa Pomorskiego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego 
  • Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
  • Uchwała o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030
  • Uchwała zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 
  • Uchwała zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 
  • Uchwała w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Medycznej w Słupsku 
  • Uchwała w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Medycznej w Sztumie 
  • Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego i planów finansowych jednostek za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
  • Uchwała w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2021 rok wraz z autopoprawką w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego wraz z autopoprawką –
  • Ocena zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2020

23.06.2021 

Interpelacja ws  błędów lekarskich Szpitala w Wejherowie  

odpowiedź na interpelację 23.06.2021

31.05.2021   

XXXIII Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego (zdalna)

 • Przedstawienie zagrożeń wynikających z zalegających w Bałtyku obiektów z
  materiałami niebezpiecznymi (głównie bronią chemiczna oraz substancjami
  ropopochodnymi) i problematyki zarządzania wrakami spoczywającymi w
  obrębie obszarów morskich RP – wystąpienia ekspertów: dr Benedykt Hac i Olga Sarna (Prezes Fundacji Mare).                                           https://dziennikbaltycki.pl/apel-sejmiku-wojewodztwa-pomorskiego-w-sprawie-ratowania-baltyku-chodzi-o-bron-chemiczna-i-wraki/ar/c1-15640286
 • w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego działań w celu neutralizacji
  zagrożeń wynikających z zalegających na obszarze Bałtyku materiałów
  niebezpiecznych, w tym przede wszystkim obiektów z bronią chemiczną i
  substancjami ropopochodnymi                                                          https://pomorskie.eu/apel-sejmiku-wojewodztwa-pomorskiego-w-sprawie-ratowania-baltyku-chodzi-o-bron-chemiczna-i-wraki/
 •  w sprawie powierzenia Gminie Krokowa zadań z zakresu budowy i
  remontu infrastruktury drogowej w pasie dróg wojewódzkich 
 • o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków, form,
  zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania
  edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie
  województwa pomorskiego 
 • w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2021 
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
  Pomorskiego 
 • w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego przez Województwo Pomorskie  na pokrycie akcji obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym

26.04.2021 

XXXII Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego (zdalna)

 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  na rzecz najemców
 • w sprawie przyjęcia form pomocy dotyczących należności  o charakterze cywilnoprawnym w związku ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  z powodu Covid 19
 • w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Społecznej w Słupsku i Sztumie
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce PRFPK  na rzecz Agencji Rozwoju Pomorza
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach programu „Aktywne Sołectwo 2021”
 • w sprawie zmiany  budżetu województwa pomorskiego na 2021 rok

12.04.2021
 XXXI Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego (zdalna)

 • w sprawie  uchwalenia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

30.03.2021

Interpelacja Karola dotyczące uzupełnienia treści SRWP 2030 ws degradacji Morza Bałtyckiego

odpowiedz na interpelację 30.03.2021

29.03.2021

Interpelacja ws poparcia inicjatywy Europosłów dotyczące usunięcia broni chemicznej z morza Bałtyckiego

odpowiedź na interpelację 29.03.2021

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r.

29.03.2021
 XXX Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego (zdalna)

 • w sprawie zmiany  budżetu województwa pomorskiego na 2021 rok
 • w sprawie przesunięcia terminu uchwalenia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030
 •  w sprawie ograniczenia populacji zwierząt na lotnisku wojskowym 
 • w sprawie zmian w radzie społecznej  dla szpitala nerwowo i psychicznie chorych w Starogardzie Gdańskim

22.02.2021
 XXIX Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego (zdalna)

 • w sprawie zmiany  budżetu województwa pomorskiego na 2021 rok
 • w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego     
 •  w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie podziału alokacji na kontynuację regionalnych programów operacyjnych w ramach projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce 
 • w sprawie likwidacji szkół policealnych w Słupsku i Sztumie

12.01.2021

Pismo interwencyjne do Prezydent Aleksandry Dulkiewicz

Odpowiedź na pismo z dnia 12.01.2021

08.01.2021

Interpelacja w sprawie szczepień przeciw Covid 19 w jednostkach UMWP

Odpowiedź na interpelację 8.01.2021

07.01.2021

Interpelacja w sprawie wydatków dla Miasta Gdańska za 2020r

odpowiedz na interpelację 07.01.2021

22.12.2020 

Interpelacja w sprawie dotacji dla organizacji pozarządowych za 2020r

Odpowiedz na interpelacje 22.12.2020

22.12.2020 
 XXVIII Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego (zdalna)

 •  Zatwierdzenie budżetu województwa pomorskiego na 2021 rok
 • Debata w  sprawie umowy z SKM

09.12.2020 
 XXVII Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego (zdalna)

 • Zatwierdzenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

09.12.2020

Składam wniosek o przedstawienie radnym  przed sesją 22.12.2020 negatywnej opinii prawnej dotyczącej łączenia budżetu unijnego z praworządnością przygotowane przez biuro prawne Rady Europejskiej. Opinia ta została ujawniona kilka dni tego przez media. W związku z powyższym stanowisko w tej sprawie  z 30.11.2020 jest bezprawne.
Z poważaniem Karol Guzikiewicz

 Opinia prawna

30.11.2020 

Interpelacja Karola Guzikiewicza z dnia 30.11.2020 ws programu odbudowy przemysłu stoczniowego

Odpowiedz na interpelację 30.11.2020

30.11.2020 
 XXVI Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego (zdalna)

 •  Pierwsze czytanie projektu budżetu województwa pomorskiego na 2021 rok:
 • omówienie głównych założeń projektu budżetu województwa pomorskiego na 2021 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
 •  Debata na temat projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (wersja po konsultacjach społecznych)
 • w sprawie oceny sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego i realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadań w zakresie polityki rynku pracy 
 •  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Miasta Gdańska nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
 •  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Gdańsku, 
 • w sprawie powierzenia Gminie Mikołajki Pomorskie realizacji zadania dot. remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 522 (ul. Szreibera) w miejscowości Mikołajki
 • głosowanie uchwały dotyczącej negocjacji  budżetowych EU 
 •  w sprawie powierzenia Gminie Przywidz realizacji zadania dot. remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 233 w miejscowości Kierzkowo 
 •  w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2021-2030 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2030 
 •  w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020
 •  w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa
  Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 
 •  w sprawie likwidacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej
  Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Filia w Tczewie 
 •  o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień,
  nagród i stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i działaczom sportowym 
 • w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku lub
  konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2021
 •  Informacja dla Sejmiku Województwa Pomorskiego o stanie realizacji zadań
  oświatowych za rok szkolny 2019/202

26.11.2020 

Interpelacja Karola Guzikiewicza z dnia 26.11.2020. ws bonów świątecznych

odpowiedz na interpelację 26.11.2020

26.10.2020 
 XXV Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego (zdalna)

 • o zmianie uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020;
 • w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2020 rok;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego;

28.09.2020
 XXIV Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

 • w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 
 • w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 
 • w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa pomorskiego, z  wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw https://www.bip.pomorskie.eu/m,505,uchwaly-antysmogowe.html
 • w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – 
 • w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i działaczom sportowym
 • w sprawie połączenia spółek Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku oraz Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ;
 • w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania
  Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030
 • w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 
 • w sprawie przyjęcia form pomocy dotyczących należności o charakterze cywilnoprawnym w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 przypadających Województwu Pomorskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym
 • w spawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2020 rok – 
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego                                                                                                                        

25.09.2020

Interpelacja w/s oceny konsultacji SRWP 2030

Odpowiedz na interpelację 25.09.2020

15.09.2020

Interpelacja w/s poręczenia Marszałka dla Sławomira N.

Odpowiedz na interpelację 15.09.2020

 

29.07.2020

Interpelacja  w/s odpowiedzi dla firm  które zgłaszały uwagi do SRWP 2020-2030

Odpowiedź na interpelację 29.07.2020

27.07.2020
 XXIII Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

 • Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku
 • Wniosek radnych PIS o życzenia dla wybranego Prezydenta RP Andrzeja Dudę 
 • Przyjęcie uchwał:
  1. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 36/4, położonej w Krynicy Morskiej przy ul. Wiejskiej 7, w gminie Krynica Morska, obręb Przebrno, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego projekt 
  2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Krynicy Morskiej przy ulicy Wiejskiej 7, oznaczonej jako działka nr 36/7, obręb Przebrno, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego 
  3. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Pomorskiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Gdańsku 
  5. w sprawie zamiaru likwidacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Filia w Tczewie 
  6. w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2020 rok 
  7. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego 
  8. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Dróg Wojewódzkich
   w Gdańsku

21.07.2020

Interpelacja  ws. wprowadzenia zmian  do SRWP 2030

odpowiedź na interpelację 21.07.2020

22.06.2020
 XXII Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

  1. Rozpatrzenie raportu o stanie Województwa Pomorskiego w 2019 roku i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Pomorskiego wotum zaufania.
  2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego województwa pomorskiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, 
  1. Przyjęcie uchwał:
   • w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego budowy przekopu Mierzei Wiślanej– przedstawia Pan Jerzy Barzowski – Przewodniczący Klubu PiS w Sejmiku Województwa Pomorskiego
   • w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 

   26.05.2020

 • Sesja – zdalne głosowania uchwał dotyczące sprzedaży nieruchomości i zmian w budżecie 

23.04.2020
 XXI Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

 • Sesja – zdalne głosowania uchwał dotyczące dofinansowania służby zdrowia

31.03.2020

Pismo z dnia 31.03.2020 Karola Guzikiewicz ws SRWP 2030

30.03.2020
XX  Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 • Sesja odwołana ze względu na epidemię

24.03.2020

Pismo do Marszałka M.Struka  z dnia 24.03.2020 ws SRWP 2030

12.03.2020

Interpelacja z dnia 12.03.2020 ws zmian do projektu SRWP

9.03.2020

Interpelacja  z dnia 9.03.2020 ws zmian do projektu SRWP

Odpowiedź na interpelacje 9-12.03.2020 

24.02.2020
XIX  Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 • Stanowisko Klubu PiS ws incydentów w Pucku 10.02.2020
 • Debata na temat kluczowych uwarunkowań oraz kierunków rozwoju województwa pomorskiego do roku 2030
 • w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 
 • w sprawie wspólnego z Miastem Sopot prowadzenia i finansowania Polskiej Filharmonii Kameralnej działającej w ramach Bałtyckiej Agencji Artystycznej „BART” w Sopocie,
 • o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w miejsce zlikwidowanego zakładu budżetowego oraz nadaniu jej statutu,
 • w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Stacji Pogotowia Ratunkowego
 • w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku
  lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020
 • w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2020 – 2024 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami
 • w sprawie nadania statutu Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i Słupsku
 • zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
 • w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii
 • zatwierdzenie wyróżnienia Zasłużony dla Województwa Pomorskiego dla   Piotra Soyki i Jerzego Litwina

20.02.2020  

Interpelacja z dnia 20.02.2020 ws.stowarzyszenia regionów morskich

odpowiedź:

Odpowiedz na interpelację 20.02.2020

10.02.2020  


Uroczystości w PUCKU  100 – lecia zaślubin Polski z Morzem

09.02.2020
XVIII Nadzwyczajna Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego z okazji 100 – lecia powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej i zaślubin Polski z Morzem

22.01.2020

Zawiadomienie do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie 

17.01.2020

Zapytanie do Miasta Gdańska ws drogi 222 Dyr.Marcin Dawidowski

Odpowiedz UM Gdańsk na pismo ws drogi Starogardzkiej

16.01.2020

Pismo Karola Guzikiewicza 16.01.2020 do Wójta Somonino

Odpowidz Wójta Somonino

15.01.2020

Interpelacja z dnia 15.01.2020 ws modernizacji SKM

https://radiogdansk.pl/wiadomosci/item/104748-pomorski-radny-pis-wstawia-sie-za-modernizacja-skm-to-kolej-niezbedna-do-rozwoju-calego-wojewodztwa/104748-pomorski-radny-pis-wstawia-sie-za-modernizacja-skm-to-kolej-niezbedna-do-rozwoju-calego-wojewodztwa

odpowiedź:

Odpowiedz na interpelację 15.01.2020

10.01.2020
 XVII Nadzwyczajna  Sesja Sejmiku w Toruniu
 Sesja została zwołana w celu uczenia 100. rocznicy powrotu Pomorza i Kujaw w granice Rzeczpospolitej.

9.01.2020

Pismo do konserwatora zabytków w sprawie Morskiego Domu Kultury w Gdańsku Nowym Porcie

Interpelacja  w sprawie  biletu metropolitalnego

odpowiedź:

Odpowiedz na interpelację z dnia 9.01.2020

19.12.2019
XVI Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 • zatwierdzenia zmian budżetowych na rok 2019
 • zgoda na sprzedaż nieruchomości
 • przyjęcie budżetu województwa pomorskiego na 2020 rok
 •  przyjęcie stanowiska w  sprawie  Mostu w Tczewie

5.12.2019

Pismo Karola Guzikiewicza 5.12.2019 ws ochrony prawnej ciąg dalszy sprawy

Pismo Prokuratury 5.12.2019

Interpelacja z dnia 5.12.2019 ws przeprowadzonych kontroli w realizacji projektów unijnych

odpowiedź:

odpowiedź na interpelację 5.12.2019

Zestawienie – EFS

Zestawienie – EFRR

 

3.12.2019

Pismo Karola Guzikiewicza w.s ochrony prawnej dotyczącej zgłoszenia korupcyjnego

odpowiedź:

Odpowiedź przewodniczącego Sejmiku WP dla radnego Karola Guzikiewicza w sprawie ochrony prawnej

Pismo Dyr.Biura sejmiku ws tajemnicy korespondencji

odpowiedź:

Otrzymane pismo z UMWP w.s szpitala psychiatrycznego i poprawie warunków  leczenia  pacjentów

27.11.2019

Doniesienie do  CBA

https://www.tvp.info/45529362/2-tys-za-operacje-nowotworu-pluc-guzikiewicz-zlozylem-zawiadomienie-do-cba?fbclid=IwAR1bBgZlL49MeykEzZwwPTMyxAapgblJYya8p_rx4MgOsgeXJOLf6y_yDOE

25.11.2019
 XV Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 •  zaprzysiężenie nowych radnych sejmiku Panią Sylwię Ewę Leyk z PIS  i
  Pana Rafała Marka Neumanna z KO
 • pierwsze czytanie projektu budżetu województwa pomorskiego na 2020 rok
 • zatwierdzenia zmian budżetowych na rok 2019
 • zgoda na sprzedaż nieruchomości Gminie Pruszcz Gdański
 • w sprawie oceny sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego i realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadań w zakresie polityki rynku pracy
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Województwo Pomorskie
 • w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 
 •  w sprawie rozpatrzenia skarg i petycji mieszkańców 

21.11.2019

 INTERPELACJA  ws  projektów unijnych dla Gminy Miasta Gdańsk i Obszaru Metropolitalnego za 2019 rok

odpowiedz:

Odpowiedz na interpelacje w.s projektów unijnych dla Gdańska

6.11.2019

INTERPELACJA uzupełniająca ws PKM 06.11.2019

odpowiedz:

odpowiedz na interpelację z dnia 6.11.2019

8.11.2019
XIV Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 • wybór Leszka Bonę PO  na Wicemarszałka Województwa Pomorskiego 
 • wybór Piotra Karczewskiego z PIS na Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego

Zdjęcia:    Piotr  Karczewski     i   Klub  Radnych  PIS

30.10.2019

INTERPELACJA ws. zaprzestania funkcjonowania MEVO z dnia 30.10.2019

odpowiedź:

odpowiedź na interpelację z 30.10.2019 ws. upadku MEVO

28.10.2019
XIII Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

odpowiedź:

odpowiedź na interpelację 28.10.2019 ws utworzenia parku krajobrazowego

23.10.2019

INTERPELACJA ws. audytu w PKM i problemów  pasażerów

odpowiedz:

odpowiedz na interpelacją 23.10.2019

 

09.10.2019

INTERPELACJA ws.  kradzieży w szpitalu 9.10.2019 Gdynia Redłowo

odpowiedz:

odpowiedz na interpelację 9.10.2019

czytaj więcej na:

https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Sledztwo-i-interpelacja-ws-kradziezy-sprzetu-ze-szpitala-w-Gdyni-n138656.html

30.09.2019
XII Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 •  Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożył wniosek o podwyższenie dodatków do wynagrodzeń nauczycieli pełniących funkcję wychowawców i opiekunów stażu o kwoty odpowiednio 400  zł i 300 zł. Propozycja dotyczy szkół podległych samorządowi województwa. Nasza propozycja zwiększała dodatki o 100 zł w stosunku do propozycji Zarządu Województwa Pomorskiego. Niestety propozycja została odrzucona.
 • zatwierdzenia zmian budżetowych
 • zgoda na sprzedaż majątku- dla mieszkańców zajmowanych nieruchomości

25.09.2019

INTERPELACJA ws rozkładu jazdy PKM z dnia 25.09.2019 i problemów pasażerów trasa Gdańsk Wrzeszcz – Kościerzyna

Odpowiedz na interpelację 25.09.2019

więcej na:

http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Dodatkowe-polaczenia-na-trasie-PKM-i-na-Kaszuby-n138628.html

https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Czytelniczka-trudny-los-pasazera-PKM-n138492.html

29.07.2019
XI Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 • Stanowisko Klubu  PiS w/s zarzutów  CBA wobec Marszałka Mieczysława Struka
 • Zatwierdzenie  Stanowiska Komisji Gospodarki Morskiej
 • dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej
 • dofinansowanie dla Gminy Starogard Gdański na  budowę  pomnika
 • zmiany  w budżecie
 • zgoda na sprzedaż majątku- dla mieszkańców zajmowanych nieruchomości
 • rozpatrzenie skarg

15.07.2019

Interpelacja Karola Guzikiewicz ws. zanieczyszczenia Bałtyku 15.07.2019

odpowiedź na interpelację Karola Guzikiewicz 29.07.2019 cz1   odpowiedź.cz.2

27.06.2019
X Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

27.05.2019
Dziewiąta Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 • zmiany w budżecie
 • zaprzysiężenie nowego radego PIS Aleksandra Kozickiego

8.05.2019

INTERPELACJA   w sprawie systemu rowerowego MEVO

25.04.2019
Ósma Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 • zmiany w budżecie
 • zaprzysiężenie nowej radnej K. Borusewicz
 • powołanie komisji gospodarki morskiej
 •  uzupełnienia komisji skarg  o nową radną
 • sprzedaż majątku- dla mieszkańców zajmowanych nieruchomości
 • pośmiertne  uhonorowanie Pawła Adamowicza 

4.04.2019

INTERPELACJA w sprawie zamknięcia drogi 222 i ułatwień dla mieszkańców

odpowiedz na interpelację 4.04.2019

25.03.2019

Siódma Sesja Sejmiku

 •  zmiany do budżetu województwa pomorskiego na 2019 rok
 •  Powołanie  Komisji Gospodarki Morskiej i Śródlądowej (na mój wniosek zaakceptowali  jednogłośnie wszyscy obecni radni na sesji 
 •  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego 
 •  wyrażenie zgody na sprzedaż lokali na rzecz najemców
 •  skargi na na działanie Zarządu Województwa Pomorskiego
  i Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku

13.03.2019

INTERPELACJA w/s alokacji środków na rzecz rozwoju kadr gospodarki morskiej

http://guzikiewicz.pl/wp-content/uploads/2019/03/Interpelacja-Karola-Guzikiewicza-w-sprawie-alokacji-środków-RPO-WP.pdf

odpowiedz :

odpowiedz na interpelację 13 marca 2019

25.02.2019
Szósta Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 • Dyskusja o zmianę statutu województwa-dotyczy powołania dodatkowej Komisji Gospodarki Morskiej. Mój projekt został przesłany do dalszych uzgodnień, mam nadzieję że dojdzie do kompromisu. Zobacz moje wystąpienie na YouTube
 • https://www.youtube.com/watch?v=n7QAZ_WRWj0
 • zgoda na sprzedaż nieruchomości- dla mieszkańców zajmowanych nieruchomości
 • Pawłowi Adamowiczowi przyznano pośmiertnie honorowe wyróżnienie za zasługi dla Pomorza -radni PIS nie brali udziału w głosowaniu.
 • rozpatrzenie skargi
 • zmiany osobowe w komisjach

14.02.2019

INTERPELACJA w/s naruszenia zakazu agitacji partyjnej i politycznej na terenie ECS

Interpelacja Karola Guzikiewicza 14.02.2019

01.02.2019

Czytaj więcej:

https://wpolityce.pl/polityka/432247-dzialacz-sstop-z-dotacjami-dla-ecs-to-zaplecze-po?fbclid=IwAR2eVIg8htQau2e2EGrcCJgkWZdS0Q1GgLQZceBnkuQAl_42fa37ibhaI18

INTERPELACJA w/s  nieuzasadnionej dotacji dla ECS  interpelacja ECS

28.01.2019
Piąta Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

 • wystąpienie Mieczysława Struka w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej
 • ustanowienie 2019 Rokiem Wolności i Solidarności
 • zgoda na sprzedaż majątku- dla mieszkańców zajmowanych nieruchomości
 • uchwała  dająca możliwości składania inicjatyw obywatelskich
 • rozpatrzenie skarg i wniosków

Czytaj więcej:

https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/porty/mieczyslaw-struk-wzywa-do-merytorycznej-dyskusji-dot-mierzei-wislanej-65821.html

https://dziennikbaltycki.pl/sesja-sejmiku-wojewodztwa-pomorskiego-dluga-dyskusja-o-przekopie-mierzei-wislanej-oraz-ustanowienie-2019r-rokiem-wolnosci-i/ar/13842092 

Nadzwyczajna Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 

Podczas sesji w imieniu samorządu Pomorza pożegnaliśmy świętej pamięci Pawła Adamowicza – Prezydenta Miasta Gdańska.

„My, Sejmik Województwa Pomorskiego – wszyscy radni województwa pomorskiego, zebrani w Sali im. Lecha Bądkowskiego, żegnamy dzisiaj Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Żegnamy z bólem i smutkiem wybitnego pomorskiego samorządowca, autentycznego lidera gdańskiej wspólnoty. Człowieka, który całe swoje życie, od wczesnej młodości, poświęcił służbie publicznej” – napisali radni.

W deklaracji podkreślono, że „to za sprawą głównie Jego wizji, usilnej pracy oraz zdolności przywódczych, Gdańsk – stolica Pomorza – stał się w ciągu ostatnich dwudziestu lat prawdziwie europejską metropolią z której jesteśmy dumni”.

„Gdańsk stał się miastem nowoczesnym, przyjaznym mieszkańcom i gościom, dobrym miejscem do życia. Miastem Wolności i Solidarności, jak często powtarzał Paweł Adamowicz, całym swym niestrudzonym działaniem wcielając te wartości w życie” – czytamy w dokumencie.

W deklaracji stwierdzono, że „jego dzieło – niedokończone przecież – zostało tragicznie przerwane przez zbrodniczy akt”.

„Mowa nienawiści, jakże często wymierzona również w Jego osobę, budziła nasz sprzeciw. Niech ta tragedia stanie się dla nas wszystkich przestrogą i momentem opamiętania. Apelujemy do wszystkich uczestników życia publicznego – polityków, mediów, czy też osób zabierających głos w mediach społecznościowych: pamiętajmy, to co mówimy, to, jakie emocje – i jakim językiem – wyrażamy, może budować dobro, ale może też niestety – siać zło. Żadne różnice, również polityczne, żadne doraźne korzyści, nie są warte ceny ludzkiego życia. Zatrzymajmy tę zalewającą nas falę nienawiści” – głosi deklaracja.

„Żegnamy – choć trudno uwierzyć w te słowa – dla jednych naszego przyjaciela, a dla drugich kolegę, Pawła Adamowicza, z głęboką wolą podjęcia jego politycznego testamentu i moralnego przesłania, jakie nam pozostawił. Będziemy działać na rzecz Gdańska i Pomorza jako wspólnoty ludzi wolnych i solidarnych, tolerancyjnych i otwartych nie tylko w deklaracjach ale i w pracy oraz działaniu. Niech słowa Wolność, Solidarność, Tolerancja znowu napełnią się treścią. W ten sposób wypełnimy Twój testament, Pawle. Nec temere nec timide. Żegnaj!”

Uwagi do tekstu dokumentu miał  opozycyjny klub PiS, ale ostatecznie poparł jego treść i deklaracja została przyjęta przez sejmik bez głosu sprzeciwu.

Oświadczenie

„Ta tragedia dotknęła wszystkich tak samo: oblicze śmierci, mord polityczny. To musi wzbudzić u wszystkich te same uczucia i my tak samo je odczuwamy. Deklaracja nam przedstawiona była w zasadzie uzgodniona w prawie 100 procentach. Jeszcze dzisiaj rano negocjowaliśmy i nie doszło do pełnego consensusu. Natomiast chcę oświadczyć, że my tę deklarację będziemy przyjmować, chociaż nie zgadzamy się z czterema wyrazami, dwoma sformułowaniami, ale w obliczu tej tragedii, w obliczu pokazania jedności, my jako klub Prawa i Sprawiedliwości my tę deklarację poprzemy” – powiedział szef klubu PiS, Jerzy Barzowski.    (PAP)

08.01.2019

INTERPELACJA w/s barier ochronnych w miejscowości Straszyn

Zarząd Województwa Pomorskiego
Pan Marszałek Mieczysław Struk
za pośrednictwem
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego

Działając na podstawie art.23 pkt.1 Ustawy o Samorządzie Wojewódzkim. Wnioskuję do Zarządu o pilną interwencję poprawiającą bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz mieszkańców w miejscowości Straszyn.

Uzasadnienie:

Panie Marszałku dbając jako samorząd o bezpieczeństwo mieszkańców istnieje pilna konieczność montażu barierek energochłonnych przy chodnikach, odgradzających drogę wojewódzką 222, przebiegającą przez miejscowość Straszyn, oraz montaż fotoradaru i odcinkowe ograniczenie prędkości do 40km/h. Zabezpieczenia trzeba wykonać zwłaszcza w okolicach szkoły oraz przy przejściach dla pieszych gdzie jest duży ruch dzieci.

W ciągu 10 lat doszło na straszyńskim odcinku tej drogi do 254 kolizji i 24 wypadków, w których 2 osoby zginęły, a 31 zostało rannych. Dalsza zwłoka w podjęciu decyzji jest niedopuszczalna. Dlatego zrozumiałe są protesty mieszkańców które odbyły się w dniu 7.01.2019.

Pozdrawiam
Radny Gdańska
Sejmiku Województwa Pomorskiego
Karol Guzikiewicz

7.01.2019

Zapytanie w/s łamania prawa w szpitalu Copernikus

Zapytanie do Marszałka Mieczysława Struka

7.01.2019

Odpowiedzi na interpelację w sprawie dodatkowych ulg na przejazdy Pomorską Koleją Metropolitalną z dnia 4.01.2018

Zarząd Województwa Pomorskiego
Pan Wicemarszałek Ryszard Świlski
za pośrednictwem
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego

Odpowiedz Pana Marszałka ma charakter wymijający i bardzo polityczny dlatego przyjąłem ją z zdziwieniem i zatroskaniem.
Mój wniosek o przyznanie przez nasz samorząd wojewódzki dodatkowych ulg na przejazdy Koleją Metropolitalną oraz wnioskowanie do innych przewoźników tj. Szybkiej Kolei Miejskiej i Przewozów Regionalnych gdzie posiadamy udziały jest w pełni zasadny. Proponowane dodatkowe ulgi nie trzeba wprowadzać ustawą ogólnokrajową, gdyż wcześniej zrobiły to już inne samorządy wojewódzkie oraz miejskie w kraju i była do tego podstawa prawna.

Wprowadzenie dodatkowej ulgi dla emerytów którzy ukończyli 70 rok oraz ulgi której nie ma w naszym województwie dla działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej nie będzie wielkim obciążeniem finansowym.

Okazją do wprowadzenia tej ulgi mógłby być wspólny bilet metropolitalny oraz przypadającą w tym roku 30 rocznica wyborów 4 czerwca 1989.

Gdańsk jako miasto Wolności i Solidarności o okoliczne gminy mają szczególny obowiązek wspierać wszystkich tych co walczyli o Wolną Polskę.

Ponawiam wniosek o przyznanie ulg w wszystkich jednostkach organizacyjnych gdzie samorząd województwa pomorskiego jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.
Ponadto wnioskuje o zaproponowanie tej ulgi dla innych samorządów w ramach biletu metropolitalnego.

Pozdrawiam
Radny Gdańska
Sejmiku Województwa Pomorskiego
Karol Guzikiewicz

20.12.2018
Trzecia Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego                                                            

 •  przejęcie budżetu 2019 (Klub PIS – głosował przeciw)
 • przyjęcie stanowiska o pozostawienie siedziby w Gdańsku Polskiej Agencji Kosmicznej (Klub PIS – głosował za )
 • opłatek
 • moja pierwsza zgłoszona interpelacja – rozpatrzenie wniosku 28.01.2019

INTERPELACJA w/s ulgowych biletów PKM

Zarząd Województwa Pomorskiego
Pan Marszałek Mieczysław Struk
za pośrednictwem
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego

Działając na podstawie art.23 pkt.1 Ustawy o Samorządzie Wojewódzkim. Wnioskuję do Zarządu o wprowadzenie w 2019 roku dodatkowych ulg na przejazdy Pomorską Koleją Metropolitarną dla:
1. Emeryci i renciści po ukończeniu 70 roku życia- ulga 100%
2. Osoby posiadające status kombatanta opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych- ulga 100%
Ulga przysługuje po okazaniu legitymacji działacza opozycji lub legitymacji emeryta i rencisty.

Uzasadnienie:
Gdańsk jako miasto Wolności i Solidarności szczególnie zobowiązane jest dbać o osoby , które walczyły o niepodległą Polskę. Z tego tytułu osoby te były represjonowane
w tym więzione, bite, żyjąc w ubóstwie. Dlatego władze województwa idąc za innymi województwami jak Koleje Mazowieckie, Koleje Śląskie oraz Koleje Dolnośląskie winne przyznać te uprawnienia na podstawie art. 13 Ustawy o Osobach Represjonowanych.
Natomiast pomoc dla osób starszych jest obowiązkiem kolejnego pokolenia.
Po podjęciu pozytywnej decyzji dającej wzór dla innych samorządów wystąpimy z podobnym wnioskiem do wszystkich samorządów naszego województwa , które posiadają transport publiczny o wprowadzenie tej ulgi , również w transporcie gminnym i miejskim

26.11.2018
Druga Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 
-Oświadczenie Klubu Radnych PIS SEJMIKU POMORSKIEGO
W dniu 19.11.2018 na pierwszym posiedzeniu Sejmiku Województwa Pomorskiego VI kadencji radni dokonali wyboru Prezydium. Przewodniczący oraz trzej wiceprzewodniczący są przedstawicielami rządzącej koalicji PO i Nowoczesnej , co burzy demokratyczne standardy. Opozycyjny klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości nie otrzymał swojego przedstawiciela w Prezydium. Stosowanie przemocy proceduralnej już na pierwszej sesji Sejmiku zapowiada rządy opresyjne i nie ma nic wspólnego ze demokratycznymi standardami.
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości reprezentujący ponad 250 tysięcy wyborców, zdecydowanie sprzeciwia się takim praktykom i oczekuje refleksji oraz zmiany decyzji Koalicji Obywatelskiej. Otrzymaliśmy silny mandat od wyborców, aby współdecydować o Województwie Pomorskim i będziemy tego prawa zdecydowanie się domagać i bronić.

Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Sejmiku Województwa Pomorskiego
Jerzy Barzowski

-wybór marszałka województwa Mieczysława Struka

-pierwsze posiedzenia wszystkich komisji. Zostaje wybrany w-ce przewodniczącym komisji finansów i budżetu oraz członkiem komisji strategii.

-1 czytanie budżetu 2019

19.11.2018
Pierwsza Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego 
-zaprzysiężenie radnych

-wybór przewodniczącego rady sejmiku Jana Kleinszmidt
-wybór komisji stałych
-zgłoszenie wniosku klubu PiS o powołanie Komisji Gospodarki Morskiej

14.11.2018
Posiedzenie Klubu Radnych PiS
– Powołanie Jerzego Barzowskiego na Przewodniczącego Klubu Radnych PIS
– Rekomendowanie Piotra Karczewskiego na w-ce przewodniczącego Rady Sejmiku
– Przyjęcie wniosku Karola Guzikiewicza o powołanie przez Radę Sejmiku, Komisji Gospodarki Morskiej ( więcej przeczytasz o tym w mojej zakładce wpisy )

Rozpoczynam tym wnioskiem spełniać zobowiązanie wyborcze. Mam nadzieję że Platforma nie odwróci się od morza i dbać będzie o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów. Pierwszą rzeczą po powołaniu komisji Gospodarki Morskiej będzie zajęcie się zapobieżeniu katastrofy ekologicznej na całym wybrzeżu Gdańskim. Komisja musi zdobyć środki zarówno z Komisji Europejskiej oraz od rządu niemieckiego i polskiego ok 150 mln zł na wydobycie 1,5 milionów litrów ropy na zatopionym Tankowcu Franken w zatoce Gdańskiej oraz sfinansowania wydobycia zatopionej broni chemicznej z iperytem siarkowym który już kilkukrotnie wypłynął na nasze plaże i grozi skażeniem, poparzeniami oraz zatruciami.

26.10.2018
Klub Radnych PIS
1. Jerzy Barzowski – Przewodniczący Klubu Radnych PIS
2. Marta Cymańska
3. Roman Dambek,
4. Karol Guzikiewicz,
5. Anna Gwiazda,
6. Sebastian Irzykowski,
7. Aleksandra Jankowska,
8. Mirosława Kaczyńska,
9. Piotr Karczewski,
10. Kazimierz Klawitter,
11. Magdalena Sroka,
12. Piotr Zwara,
13. Arwid Żebrowski.

26.10.2018
List Wojewody Pomorskiego
26.10.2018
Zaświadczenie komisji Wyborczej

Pełna lista radnych do pomorskiego sejmiku kadencji 2018-2023

Koalicja Obywatelska -18 radnych, Prawo i Sprawiedliwość – 13, a PSL – 2.

Okręg 1 (Słupsk, Lębork, Bytów, Chojnice, Człuchów)

KO
Danuta Wawrowska
Jan Kleinszmidt
Leszek Bonna
Iwona Mielewczyk

PiS
Sebastian Irzykowski
Jerzy Barzowski
Mirosława Kaczyńska

Okręg 2 (Gdynia, Sopot, Puck, Wejherowo)

KO
Wiesław Byczkowski
Andrzej Struk
Karolina Szczygieł
Andrzej Bartnicki
Piotr Wittbrodt

PiS
Roman Dambek
Aleksandra Jankowska
Kazimierz Klawitter

Okręg 3 (Gdańsk)

KO
Mieczysław Struk
Hanna Zych-Cisoń
Grzegorz Grzelak
Agnieszka Kapała-Sokalska

PiS
Anna Gwiazda
Karol Guzikiewicz

Okręg 4 (Kościerzyna, Kartuzy, Starogard, Pruszcz Gdański)

KO
Ryszard Świlski
Sylwia Laskowska-Bobula
Danuta Rek

PiS
Piotr Karczewski
Magdalena Sroka
Piotr Zwara

PSL
Dariusz Męczykowski

Okręg 5 (Tczew, Sztum, Malbork, Nowy Dwór, Kwidzyn)

KO
Zenon Odya
Jerzy Kozdroń

PiS
Arwid Żebrowski
Marta Cymańska

PSL
Józef Sarnowsk