Mój wniosek o powołanie Komisji Gospodarki Morskiej przy Sejmiku Pomorskim

W dniu dzisiejszy na posiedzeniu Klubu radnych PIS złożyłem wniosek o powołanie stałej Komisji Gospodarki Morskiej przy sejmiku pomorskim. Do wniosku dołączyłem projekty uchwał oraz zmiany do statutu województwa. Klub PIS zatwierdził wniosek do dalszego procedowania.

Oto częściowe uzasadnienie mojego wniosku:

Powołanie stałej Komisji Gospodarki Morskiej związane jest z koniecznością zagwarantowania realizacji zadań w ramach kompetencji Sejmiku Województwa Pomorskiego, związanych z rozwojem i ochroną gospodarki morskiej, w szczególności takich jak kontakt i współpraca z administracją rządową, pozyskiwanie funduszy krajowych i unijnych dotyczących gospodarki morskiej, rozwój i ochrona walorów nadmorskiego położenia województwa pomorskiego, w tym szczególna ochrona środowiska oraz krajobrazu morskiego i nadmorskiego, jak też szersze wykorzystanie walorów turystycznych nadmorskiego położenia województwa pomorskiego. Do tej pory kwestie związane z gospodarką morską i jej ochroną były rozpatrywane w ramach innych komisji Sejmiku Województwa Pomorskiego, co nie przekładało się na skuteczne realizowanie zadań oraz wykorzystanie wszystkich możliwości rozwoju. Nowa komisja ma na celu zapewnienie szczególnej opieki nad rzeczywistymi i aktualnymi potrzebami województwa pomorskiego związanymi z dostępem do morza. Wychodząc naprzeciw wyżej opisanym potrzebom, powołanie nowej komisji jest konieczne i uzasadnione. Na szczególną uwagę zasługuje fakt iż na przestrzeni ostatnich lat działania w obszarze szeroko rozumianej gospodarki morskiej znacząco zwiększyły swój zakres, a co za tym idzie potencjał, który odpowiednio zagospodarowany stanowić może dla naszego regionu obszar stabilnego i długofalowego źródła dochodu, rozwoju rynku pracy, usytuowania naszego regionu na pozycji lidera segmentu w Europie i na świecie. Dziś widzimy jak wielkim potencjałem jest nasza unikalna pozycja rynkowa związana z przemysłem stoczniowym, rynkiem około stoczniowym, rynkiem specjalistycznych realizacji konstrukcji morskich, dostępem do wysoce wyspecjalizowanej kadry . Świat dziś szuka wykonawców projektów dedykowanych do których mamy niezbędnych specjalistów, zaś nasze usytuowanie i alokacja zakładów produkcyjnych jest modelowo dostosowane do realizacji takich zleceń. Patrząc perspektywicznie, patrząc długoterminowo dzisiejsza sytuacja makroekonomiczna oraz zakres działań na szczeblu projektów krajowym w tym wysokość nakładów na rozwój gospodarki morskiej wymaga by nasz region wyodrębnił strukturę ( komisję ) stricte dedykowaną tej gałęzi gospodarki byśmy w pełni mogli wykorzystać sprzyjający czas i koniunkturę pochylając się nad obszarem stanowiącym integralną i kluczową gałąź gospodarki dla naszego regionu. Powołanie tej komisji stanowić winno naturalny kierunek wynikający z troski dla każdego mieszkańca naszego regionu. Jest to obszar naturalnej troski o region i jego mieszkańców. Prace komisji mają na celu przyczynienie się do poprawy efektywności oraz kształtowania ładu strukturalnego w strategicznym obszarze jakim jest gospodarka morska.